Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van HLB Witlox Van den Boomen gelden per 1 januari 2022. Wil je onze disclaimer lezen? Deze vind je onderaan deze pagina.

 

Deze gelden voor één of meerdere van de hierna te noemen vennootschappen. Eén en ander is afhankelijk van de vennootschap waarmee de Opdrachtgever de Opdracht is overeengekomen waardoor de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • HLB WVDB Adviseurs & Accountants B.V.
 • HLB WVDB Belastingadviseurs B.V.
 • HLB WVDB Salaris- & HRM Advies B.V.
 • HLB WVDB Corporate Finance B.V.
 • HLB Witlox Van den Boomen Audit N.V.
 • HLB WVDB Legal B.V.
 • HLB WVDB Services B.V.
 • HLB WVDB IT Adviseurs B.V.
 • HLB WVDB Bedrijfsadviseurs B.V.
 • Witlox Van den Boomen Pensioenadviseurs B.V.
 • HLB FiscalRep B.V.

Eerdere versies van onze algemene voorwaarden zijn op te vragen.

 

triangle dark triangle light

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht bij vergissing bij u is terecht gekomen, wilt u ons dan direct bellen? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim.

This e-mailmessage is intended exclusively for the addressee. If this message was sent to you by mistake, would you please call us immediately? In that case, we also request you to destroy this e-mail and to neither use the contents nor disclose them in any manner to third parties, because this message can contain confidential information protected by professional secrecy.

Disclaimer website

Aan de totstandkoming van deze website is de uiterste zorg besteed. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de op deze website verstrekte informatie.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid toepassen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan HLB Witlox Van den Boomen niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie compleet, actueel en/of accuraat is. HLB Witlox Van den Boomen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van HLB Witlox Van den Boomen sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden die via hyperlinks op deze website kunnen worden bereikt, worden niet door HLB Witlox Van den Boomen gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. HLB Witlox Van den Boomen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Er mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van HLB Witlox Van den Boomen.