Fiscaal nieuws
2 minuten lezen

Wet DBA: diverse goedgekeurde modelovereenkomsten verlopen dit jaar

Op basis van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA), dienen opdrachtgevers en opdrachtnemers samen te beoordelen of de arbeidsrelatie kwalificeert als een dienstbetrekking. Een modelovereenkomst kan hiervoor zekerheid bieden. In 2016 heeft de Belastingdienst de eerste modelovereenkomsten goedgekeurd, met een looptijd van 5 jaar. Diverse modelovereenkomsten verlopen dit jaar, waardoor deze overeenkomsten géén zekerheid meer bieden. In dit artikel leest u meer over het verlopen van de modelovereenkomsten.

Hoe werkt een modelovereenkomst?

Op basis van de Wet DBA moeten opdrachtnemers en opdrachtgevers samen beoordelen of er sprake is van werken in loondienst voor de loonheffingen. Indien opdrachtnemer persoonlijke arbeid moet verrichten, onder gezag van opdrachtgever staat en hij hiervoor een beloning ontvangt, is in bijna alle gevallen sprake van werken in loondienst. Indien één van deze kenmerken ontbreekt in de arbeidsrelatie, is mogelijk geen sprake van een echte dienstbetrekking. Wel kan er in dat geval sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking op grond waarvan een inhoudingsplicht ontstaat bij de ‘opdrachtgever’. Ondanks het feit dat dus geen sprake is van een echte dienstbetrekking. Hoewel er meerdere fictieve dienstbetrekkingen zijn, spelen in dit kader met name de gelijkgestelden, artiesten en thuiswerkers een belangrijke rol. Gelijkgestelden zijn personen die gedurende minimaal 30 dagen persoonlijk werkzaamheden verrichten, doorgaans op ten minste 2 dagen in de week (ongeacht het aantal uren), tegen een bruto vergoeding die ten minste 2/5de van het wettelijk minimumloon bedraagt.

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten opgesteld, op basis waarvan opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samenwerken. Hierbij is het mogelijk om de eerder genoemde drie fictieve dienstbetrekkingen uit te sluiten. Indien conform deze afspraken kan worden gewerkt én ook daadwerkelijk zo wordt gewerkt, is duidelijk dat er géén sprake is van loondienst en dat de opdrachtgever géén loonheffingen hoeft in te houden.

Welke modelovereenkomsten zijn verlopen?

De Belastingdienst heeft diverse algemene modelovereenkomsten opgesteld, maar ook modelovereenkomsten die in een specifieke branche of situatie kunnen worden gebruikt. Op iedere modelovereenkomst staat vermeld voor welke periode deze overeenkomst is goedgekeurd. Dit verschilt per modelovereenkomst. Het is dus verstandig om na te gaan of de modelovereenkomst die u gebruikt nog geldig is!

Wat moet ik doen als ik werk met een verlopen modelovereenkomst?

De Belastingdienst heeft diverse algemene modelovereenkomsten inmiddels verlengd (na aanpassing van een beperkt aantal bepalingen), maar dit geldt niet voor de modelovereenkomsten die specifiek bedoeld zijn voor een bepaalde situatie of branche. Om verlenging van een modelovereenkomst kan namelijk alleen worden verzocht door de initiële aanvrager. Veelal is de aanvrager een brancheorganisatie of opdrachtgever geweest. In dat geval dient de brancheorganisatie respectievelijk opdrachtgever de Belastingdienst te verzoeken om verlenging. Terughoudendheid is dus geboden wanneer een niet-verlengde modelovereenkomst nog wordt gebruikt.

Handhaving Wet DBA

Bij de aanvang van de Wet DBA gold een handhavingsmoratorium op basis waarvan de Belastingdienst terughoudend handhavend optrad. Dit handhavingsmoratorium is diverse malen uitgebreid en verlengd, waardoor op dit moment slechts wordt gehandhaafd in ernstige gevallen, bij kwaadwillenden of indien aanwijzingen van de Belastingdienst niet worden opgevolgd. Per 1 oktober zou dit handhavingsmoratorium eindigen, maar inmiddels is aangegeven dat het handhavingsmoratorium niet afloopt.

De Belastingdienst handhaaft vooralsnog dus terughoudend, maar wij raden het u ten zeerste aan om actie te ondernemen indien u werkt op basis van een verlopen modelovereenkomst, om verrassingen achteraf te voorkomen.

Heb je vragen over je situatie of wens je graag meer informatie over de (verlopen) modelovereenkomsten? Neem dan gerust contact op met onze loonheffingenspecialisten Jolanda Smits-van Meijl (+31 881 948 285 of Jolanda.Smits@hlb-wvdb.nl) of met Cindy van de Mortel (+31 881 948 861 of cindy.mortel@hlb-wvdb.nl).