Voorjaarsnota: aanpassingen bedrijfsopvolgings- en doorschuifregeling

In de voorjaarsnota 2023 kondigt de regering aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) aan te passen. In dit bericht vertellen we je wat de aanpassingen zijn.

Huidige voorwaarden en faciliteiten schenk- en erfbelasting

Bij de schenking of vererving van een onderneming kun je een beroep doen op een vrijstelling voor de verschuldigde schenk- en erfbelasting. Voor de vrijstelling gelden de volgende voorwaarden:

 • de vrijstelling geldt alleen voor het verkrijgen van ondernemingsvermogen;
 • de schenker of erflater moet voldoen aan de bezitseis van vijf respectievelijk één jaar; en
 • de verkrijger moet voldoen aan de voortzettingseis van vijf jaar. 

Voldoe je aan alle voorwaarden, dan is het krijgen van een bedrag tot € 1.205.871 (2023) voor 100% vrijgesteld. De resterende verkrijging is voor 83% (2023) vrijgesteld. Het restant van de verkrijging is belast tegen de reguliere tarieven voor de schenk- en erfbelasting.

Huidige voorwaarden en faciliteiten inkomstenbelasting (doorschuifregeling, DSR)

Net als bij de schenk- en erfbelasting geldt de faciliteit alleen als er (indirect) ondernemingsvermogen wordt overgedragen. Voor beleggingsvermogen geldt de faciliteit niet. Om aanspraak te kunnen maken op de faciliteit bij schenking moet de ontvanger bovendien aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • Hij is minimaal drie jaar medeondernemer of in dienst bij de onderneming; of,
 • Hij is al drie jaar voorafgaand aan de schenking in dienst bij de vennootschap waarop de aandelen betrekking hebben, dan wel de (actieve) dochtervennootschap.

Voor de inkomstenbelasting geldt dus geen bezits- en voortzettingseis.

Weten wat er allemaal komt kijken bij bedrijfsopvolging?

Lees meer over bedrijfsopvolging

 

Aangekondigde aanpassingen

In de op 28 april 2023 verschenen voorjaarsnota 2023 heeft de regering de volgende wijzigingen aangekondigd:

 • Vanaf 1 januari 2024 wordt aan derden verhuurd vastgoed bij fictie aangemerkt als beleggingsvermogen;
 • de 100%-vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting wordt verhoogd naar € 1.500.000;
 • het vrijstellingspercentage van 83% wordt verlaagd naar 70%;
 • bij bv’s mag beleggingsvermogen tot 5% van het ondernemingsvermogen worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Deze beleggingsmarge vervalt;
 • bedrijfsmiddelen die gemengd worden gebruikt (keuzevermogen) kwalificeren enkel nog voor de BOR en de DSR voor zover ze daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt;
 • de BOR en DSR worden beperkt tot reguliere aandelen met een belang van 5% die volledig meedelen in de winstgerechtigdheid en de liquidatieopbrengst. De BOR en de DSR blijven gelden voor preferente aandelen die in het kader van een gefaseerde bedrijfsopvolging zijn uitgegeven en de verwateringsregeling blijft bestaan;
 • de dienstbetrekkingseis wordt afgeschaft;
 • er komen bepaalde versoepelingen voor de bezits- en voortzettingseis. Denk hierbij aan een inbreng van een onderneming in een bv;
 • mogelijk wordt een langere bezits- en voortzettingstermijn vanaf hoge leeftijd en een antimisbruikbepaling ingevoerd om ongewenst gebruik van de BOR en DSR aan te pakken.

De maatregel voor het aan derden verhuurd vastgoed gaat op 1 januari 2024 in..  De overige voorgestelde maatregelen hebben vooralsnog 1 januari 2025 als geplande ingangsdatum. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen.

Meer informatie

Wil je weten of de aangekondigde maatregelen invloed hebben op jouw situatie? Neem dan contact op met jouw adviseur of met een van de belastingadviseurs Family Wealth via familywealth@hlb-wvdb.nl of met een van onze adviseurs.

triangle dark triangle light