Fiscaal
3 minuten lezen

Voorjaarsnota 2023: fiscale maatregelen

Vanwege financiële tegenvallers moet het kabinet haar eerdere plannen tussentijds wijzigen. De onlangs gepubliceerde Voorjaarsnota bevat daarom diverse fiscale plannen om haar begroting op orde te brengen. In dit artikel informeren wij je over de belangrijkste voorgestelde fiscale maatregelen.

Verfijningen in box 3 vanaf 2023

Het kabinet wil de volgende verfijningen in box 3 realiseren vanaf 2023:

 • Het aandeel in het vermogen van een VvE wordt in de categorie banktegoeden geplaatst (in plaats van in de categorie overige bezittingen).
 • Een aandeel in het vermogen op een derdenrekening bij een notaris wordt ook opgenomen in de categorie banktegoeden.
 • Onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscale partners hoeven niet meer in de aangifte te worden vermeld. Dit geldt ook voor onderlinge vorderingen en schulden tussen ouders en een minderjarig kind in situaties waarin het inkomen van het minderjarige kind aan de ouders wordt toegerekend.

Daarnaast bekijkt het kabinet de volgende maatregelen:

 • Het kabinet onderzoekt of zij het forfait voor bepaalde vorderingen en schulden in box 3 gelijk kan trekken. Zo worden vorderingen belast alsof hierover een rendement van 6,17% (cijfer 2023) wordt behaald, terwijl bij een lening slechts een rentelast van 2,46% in aanmerking wordt genomen. Een dergelijke situatie komt bijvoorbeeld voor als een ouder geld uitleent aan een minderjarig kind. De ouder moet de vordering voor 6,17% opnemen en het kind heeft een aftrek van slechts 2,46% in box 3.
 • Het kabinet overweegt om de categorie overige bezittingen uit te splitsen in de volgende categorieën: effecten, onroerende zaken, kapitaalverzekeringen, periodieke uitkeringen, belastbaar netto pensioen en netto lijfrentes en overige bezittingen. Iedere categorie krijgt dan een eigen forfaitair rendement op basis van een langjarig gemiddeld rendement. Dit sluit beter aan bij het werkelijk rendement.

Tot slot is nogmaals aangegeven dat het kabinet het nieuwe box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement uitstelt naar op zijn vroegst 2027. Verder onderzoekt zij hoe zij (inkomen uit) onroerend goed het beste kan belasten in het nieuwe stelsel.

Wil jij fiscaal in control zijn en blijven?

Lees meer over fiscaal advies

Aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

Eind juni 2023 informeert het kabinet de Tweede Kamer nader over de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de bedrijfsopvolgingsregelingen in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting. In de Voorjaarsnota 2023 zijn een aantal aanpassingen opgenomen. Deze aanpassingen kunt u lezen in ons eerdere artikel over de bedrijfsopvolgingsregeling en bedrijfsopvolgingsregeling.

Diverse overige (fiscale) maatregelen uit de voorjaarsnota:

 • Afschaffen betalingskorting inkomstenbelasting
  Per 1 januari 2023 is de betalingskorting bij de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting afgeschaft. In lijn daarmee wordt vanaf 2024 ook de betalingskorting voor de inkomstenbelasting afgeschaft.
 • Aanpassing Energie-investeringsaftrek (EIA)
  Vanaf 2024 wordt het aftrekpercentage van de EIA en het maximale investeringsbedrag structureel verlaagd.
 • Uitstel financieringsstelsel kinderopvang
  De herziening van het financieringsstelsel voor de kinderopvang wordt uitgesteld van 2025 naar 2027. Ook zal er ingroei plaatsvinden naar het nieuwe stelsel.

 • Loonkostenvoordeel ouderen afschaffen
  Het loonkostenvoordeel (LKV) voor de doelgroep ouderen wordt per 2026 afgeschaft. De LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen, zoals ouderen.

 • STAP-budget
  Vanaf 2024 wordt het STAP-budget, de vergoeding voor scholing, afgeschaft.

 • Implementatie verplichte onderdelen BTW-tarievenrichtlijn
  Vanaf 1 januari 2023 is voor culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve of vermakelijkheidsdiensten die virtueel worden verricht de BTW verschuldigd van de lidstaat van de woon-of vestigingsplaats van de afnemer.
 • Dividendstripping
  Aangekondigd is dat in het Belastingplan 2024 twee maatregelen worden opgenomen om dividendstripping vanaf 1 januari 2024 beter aan te kunnen pakken. De eerste maatregel ziet op het vastleggen van een zogenoemde registratiedatum. De tweede maatregel ziet op het aanpassen van de bewijslastverdeling ter verbetering van de bewijspositie van de inspecteur.
 • Verruiming herinvesteringsreserve inzake stoppersregelingen
  De toepassing van de herinvesteringsreserve bij een staking van een gedeelte van een onderneming (gedeeltelijke staking) als gevolg van overheidsingrijpen wordt ruimer. Hierdoor wordt gebruik van de herinvesteringsreserve toegankelijker voor onder andere stoppende agrariërs.

 • Aanpak vastgoedaandelentransacties
  Het is mogelijk om nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie over te dragen zodat er geen BTW en geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Deze belastingconstructie wordt, zoals eerder aangekondigd, aangepakt. Het voorstel hiervoor is al eerder ingebracht en wordt nader uitgewerkt.

 • Aanscherping earningstrippingmaatregel voor vastgoedvennootschappen
  De drempel van € 1 miljoen in de generieke renteaftrekbeperking wordt voor vastgoedlichamen met (aan derden) verhuurd vastgoed buiten toepassing gelaten. Dit om het risico op het ‘opknippen’ van vennootschappen te voorkomen.
 • Aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen
  De fiscale regelingen worden regelmatig geëvalueerd om een doelmatige en effectieve inzet van publieke middelen te bewaken. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal bijzondere regelingen in de motorrijtuigenbelasting en de belasting personenauto’s en motorrijwielen negatief geëvalueerd. Daarnaast is de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten op een aantal punten negatief geëvalueerd. Er wordt gekeken hoe dit wordt aangepast.

De maatregelen in de Voorjaarsnota 2023 zijn slechts voorstellen. Ze moeten nog in wetsvoorstellen worden opgenomen en daarna door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Heb je tussendoor al vragen? Neem dan contact met ons op!

triangle dark triangle light