Blog
3 minuten lezen

Vakantiegeld: hoe zit dat precies?

Ben je een werknemer of werkgever? Dan heb je in Nederland te maken met vakantiegeld. In dit artikel lees je alles over vakantiegeld en de belasting die hiermee samenhangt.

Wie krijgt vakantiegeld?

Vakantiegeld is een extra betaling van meestal 8% van het brutojaarsalaris die werknemers ontvangen bovenop hun reguliere salaris, vaak in de maand mei of juni. Het vakantiegeld is bedoeld als compensatie voor de periode van vakantie die werknemers opnemen gedurende het jaar. Alle werknemers in Nederland hebben recht op vakantiegeld.

Bijzondere beloning

Wanneer een werkgever een bijzondere, niet periodieke beloning uitkeert, zoals vakantiegeld, bonussen, overwerkvergoedingen en dergelijke, moet deze het bijzondere belastingtarief toepassen op het uit te betalen bedrag. Dit tarief is meestal hoger dan het reguliere belastingtarief dat van toepassing is op het salaris van de werknemer. In onderstaande tabel, is de hoogte van het bijzonder tarief in 2023 uitgewerkt rekening houdend met het jaarloon van (normaal gezien) 2022.

Bron: Belastingdienst.nl / aangepast door auteur

Net als reguliere loonheffingen is het bijzondere tarief een voorlopige inhouding, die later kan worden aangepast op basis van de definitieve belastingaangifte van de werknemer.

Waarom is de belastingdruk op vakantiegeld hoger?

Voor bijzondere beloningselementen zoals vakantiegeld, lijkt het alsof er veel minder van over blijft dan van het reguliere salaris. In veel gevallen is de belastingdruk in de laatste kolom (voor bijzondere beloningen) hoger dan de reguliere belastingdruk. Dit komt door de (afbouw van de) heffingskortingen. Een heffingskorting zoals de arbeidskorting en de algemene heffingskorting is een belastingkorting die wordt toegepast op het belastbare inkomen van een werknemer, om zo de te betalen belasting te verminderen. De heffingskortingen bouwen af boven een bepaald inkomen.

Bij het reguliere salaris is rekening gehouden met heffingskortingen alsof een werknemer het hele jaar alleen zijn vaste maandelijkse salaris ontvangt. Door de bijzondere beloningen, zijn de heffingskortingen mogelijk te hoog geweest, waardoor over de bijzondere beloning een stukje belasting extra moet worden betaald. Echter, bij het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting wordt het totale belastbare inkomen (minus aftrekposten) in aanmerking genomen voor de berekening van de belastingheffing (en heffingskortingen), als te veel of te weinig is ingehouden, wordt dit verrekend in de Inkomstenbelasting.

Weten waar je op moet letten bij vakantiedagen en vervaltermijnen?

Lees onze pagina hierover

Veelgestelde vragen over vakantiegeld

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over vakantiegeld op een rij. Heb je hiernaast nog vragen? Neem dan contact met ons op!

 1. Ben ik verplicht om als werkgever vakantiegeld te betalen?
  Ja, als werkgever ben je verplicht om vakantiegeld te betalen aan je werknemers. Sommige werkgevers betalen maandelijks vakantiegeld uit, de meeste werkgevers doen dit één keer per jaar.

 2. Hoeveel vakantiegeld moet ik betalen?
  In Nederland is de standaard berekening voor vakantiegeld 8% van het bruto jaarsalaris van de werknemer. Dit komt neer op één maandsalaris bij een fulltime dienstverband. Als een werknemer meer dan drie maal het minimumloon verdient, kan schriftelijk worden overeengekomen dat over het meerdere geen/minder vakantiegeld wordt opgebouwd.

 3. Wanneer moet ik het vakantiegeld uitbetalen?
  Het vakantiegeld moet in principe in mei of juni worden uitbetaald. Veel werkgevers betalen het vakantiegeld tegelijk met het salaris van mei, maar het mag ook op een ander moment worden uitbetaald afhankelijk van afspraken over de uitbetaling in de cao.

 4. Wat gebeurt er als ik als werkgever het vakantiegeld niet op tijd uitbetaal?
  Als werkgever ben je verplicht om het vakantiegeld op tijd uit te betalen. Als je hier niet aan voldoet, dan kan de werknemer hierover een klacht indienen bij de Inspectie SZW. Daarnaast kan er een boete worden opgelegd aan jou als werkgever. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat het vakantiegeld op tijd wordt uitbetaald aan de werknemers.

 5. Mag ik het vakantiegeld achterhouden als een werknemer bijvoorbeeld te laat is gekomen of schade heeft veroorzaakt?
  Nee, als werkgever mag je het vakantiegeld niet inhouden voor dit soort zaken. Het vakantiegeld is een wettelijk recht van de werknemer en mag alleen worden ingehouden in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij openstaande schulden of boetes.

 6. Moet ik verplicht vakantiegeld betalen over overwerkuren?
  Ja, als werkgever ben je in beginsel verplicht om vakantiegeld te betalen over alle gewerkte uren, inclusief overwerkuren.

 7. Hoe zit het met vakantiegeld voor tijdelijke werknemers of werknemers die uit dienst gaan?
  Tijdelijke werknemers hebben recht op vakantiegeld over de periode dat ze hebben gewerkt. Als een werknemer uit dienst gaat, moet het vakantiegeld worden uitbetaald bij de laatste salarisbetaling. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk nog vakantiedagen openstaan die moeten worden uitbetaald.

 8. Kan ik het vakantiegeld ook in termijnen uitbetalen?
  In principe moet het vakantiegeld in één keer worden uitbetaald. Het is wel mogelijk om hier afspraken over te maken met de ondernemingsraad of vakbond.

 9. Moet ik als werkgever vakantiegeld betalen aan werknemers die langdurig ziek zijn?
  Ja, ook werknemers die langdurig ziek zijn hebben recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld moet worden berekend over het bruto loon dat de werknemer ontvangt.

 10. Moet ik vakantiegeld betalen aan stagiairs?
  Als de stagiair een reguliere arbeidsovereenkomst heeft, dan moet er ook vakantiegeld betaald worden. Als er geen arbeidsovereenkomst is maar een stage-overeenkomst of leerovereenkomst, dan is er geen wettelijke verplichting om vakantiegeld te betalen.
triangle dark triangle light