Blog
7 minuten lezen

Uitleg Tozo en TOGS

Via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) kun je als gedupeerde ondernemer een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen om jouw vaste lasten te kunnen betalen. Daarnaast is er de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), waarin een inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk is. Onlangs is de verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2) bekend gemaakt. Wat houden de regelingen in en wanneer kun je er aanspraak op maken? Je leest het op deze pagina.

Uitleg Tozo en TOGS

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op maandag 25 mei.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het voortbestaan van jouw bedrijf misschien op de tocht. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt extra ondersteuning als je als ondernemer (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) financieel wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze regeling loopt vooralsnog tot 1 juni 2020 en biedt twee vormen van ondersteuning: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Inkomensondersteuning

De inkomensondersteuning komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. De regeling gaat in met terugwerkende kracht per 1 maart en heeft voorlopig een looptijd van maximaal drie maanden. Hoe hoog het bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van jouw huishouden en van jouw inkomen. Deze inkomensondersteuning hoef je niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en/of partnertoets.

Lening voor bedrijfskapitaal

Naast de inkomensondersteuning kun je een lening van maximaal € 10.157 aanvragen. Deze lening moet je wel terugbetalen. De looptijd van de lening is maximaal drie jaar, waarbij je tot 1 januari 2021 niet hoeft af te lossen. De rente bedraagt 2% en je mag de lening niet gebruiken om bestaande leningen te herfinancieren.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om voor de Tozo-regeling in aanmerking te komen?

 • Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrisis? Dan krijg je geen uitkering.
 • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, zo ben je onder andere ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Je bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en je voldoet aan het urencriterium, d.w.z. dat je minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam bent in jouw eigen bedrijf of uw zelfstandig beroep.

Hoe vraag je de Tozo aan?

Aanvragen kun je doen via uw (woon)gemeente. Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van jouw gemeente. Voor aanvullende informatie over de Tozo kun je ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

Tozo 2: De verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. 

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert. Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing.

Als je nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt je, als je aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, jouw Tozo-uitkering verlengen. Ook als je nog geen gebruik heeft gemaakt van Tozo 1, kun je ondersteuning aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet. Tozo 2 kun je vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Je kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie de website van jouw gemeente in de gaten.

Voorwaarden Tozo 2

Net zoals de Tozo 1 kent de Tozo 2 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

 • Er geldt geen vermogenstoets;
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud!

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van jouw aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaar je wat de hoogte van het inkomen van jezelf en jouw eventuele partner is in de maanden waarvoor je de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heb je al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kun je een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als jouw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt, is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maand augustus. Let hierbij op dat voor de Tozo 2 uitkering de partnerinkomenstoets geldt.

Als je door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kun je ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157. Als je surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kun je geen beroep doen op een lening.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren als gevolg van corona (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Als gedupeerde ondernemer ontvang je een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om je vaste lasten te kunnen betalen.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een ruime lijst opgesteld van sectoren die aanspraak kunnen maken op de regeling

Wil je dat HLB Van Daal de TOGS voor jou aanvraagt? Dat kan. Je vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Net als bij de andere noodmaatregelen doet het kabinet een beroep op de ondernemers: vraag de regeling alleen aan als je het zonder deze ondersteuning niet redt. Je kunt hier ook nog even mee wachten, want deze regeling staat open tot in juni.

Wanneer kun je gebruikmaken van de TOGS?

 • Jouw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In jouw onderneming werken maximaal 250 personen.
 • De hoofdactiviteit van jouw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Jouw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Indien je een niet-horecaonderneming heeft, dan verklaart je dat je ten minste één vestiging met een ander adres heeft dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren van de onderneming (uw privéadres mag dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres van de onderneming).
 • Indien je een horecaonderneming heeft met SBI-code 56.10.1 (restaurants), 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.) en 56.30 (cafés), verklaar je in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • Jouw onderneming is niet failliet
 • Jouw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • Je verklaart dat je over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft jouw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan kom je niet in aanmerking voor de regeling.
 • Jouw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Voor wie is de TOGS-regeling? 

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling, deze code krijgt jouw bedrijf als je het inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Hier kun je de lijst met branches en sectoren bekijken die voor de maatregel in aanmerking komen. Het bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan bij de KvK.

Heb je recht op de TOGS-regeling, maar zie je dat de SBI-code in het Handelsregister niet overeenkomt met jouw hoofdactiviteit? Dan kun je dit melden bij RVO.nl. Per geval wordt naar de registratie gekeken, het heeft geen zin om nu uw SBI-code aan te passen. Heb je wel een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling? En ben je van mening dat ook die SBI-code bij de regeling zou moeten worden opgenomen? Ook dan kun je dit melden bij RVO.nl.

Op 7 april 2020 is besloten om (per uiterlijk 15 april 2020) de TOGS-regelingen aan te vullen. Paramedische beroepen (die niet-gecontracteerde zorg verlenen zoals fysiotherapeuten en tandartsen) zijn aan de doelgroep van deze regeling toegevoegd.   Bekijk de lijst met uitbreiding van SBI-codes.

Mijn branche/ sector staat niet in de lijst van SBI-codes om in aanmerking te komen voor TOGS, wat nu? 

De aangewezen sectoren hebben te maken met gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders. Kom je niet in aanmerking voor de TOGS-regeling? Dan heeft het kabinet andere maatregelen opgesteld in het Noodpakket economie en banen. Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. 

Wil je dat wij de TOGS-regeling voor jou aanvragen?

Dat kan. Vul dan onderstaande twee formulieren in en stuur deze per e-mail retour aan TOGS@hlb-van-daal.nl. Wij gaan dan zo spoedig mogelijk met jouw aanvraag aan de slag.

Opvolging TOGS-regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De TVL geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van jouw MKB-bedrijf. De regeling is het vervolg op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Heb je een bedrijf met minder dan 250 medewerkers en heb je meer dan 30% van jouw omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt je gebruikmaken van de TVL. Ondernemers die voor de TOGS in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Anders dan de TOGS houdt deze regeling rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger jouw verlies, hoe hoger jouw tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat jouw bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Meer informatie over de regeling leest je op deze pagina

triangle dark triangle light