Legal nieuws
2 minuten lezen

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie vanaf 15 november in werking

De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt vanaf 15 november 2023 in werking. De wet geldt voor twee jaar met de mogelijkheid tot permanente invoering. De procedure voor turboliquidaties wordt aanzienlijk uitgebreid, waardoor het minder eenvoudig wordt om een vennootschap op deze wijze te ontbinden.

Via een turboliquidatie kun je in de huidige situatie een vennootschap eenvoudig en buiten het zicht van schuldeisers en andere stakeholders liquideren. Hier maakt men dan ook veelvuldig gebruik (en misbruik) van. Een turboliquidatie is formeel gezien alleen mogelijk wanneer de vennootschap “leeg” is en geen baten meer heeft. Overige vereisten zijn er momenteel niet.

De nieuwe wet is bedoeld om misbruik tegen te gaan en meer transparantie te bieden aan schuldeisers en stakeholders. 

Wet transparantie turboliquidatie en deponeringsplicht

De wet voorziet in een verplichting van het bestuur om het volgende openbaar te maken middels deponering bij het handelsregister:

  • Een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar van ontbinding en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt.
  • De jaarrekeningen over voorgaande boekjaren die nog niet zijn gepubliceerd.
  • Een beschrijving van:
    • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;
    • indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld; en
    • indien aan de orde, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.

Bovenstaande stukken dient het bestuur binnen veertien dagen na ontbinding van de rechtspersoon te deponeren bij het handelsregister. Na de deponering stelt het bestuur eventuele schuldeisers hiervan op de hoogte.

Dit betekent dus dat er van ondernemingen meer verwacht wordt op het gebied van inzicht, communicatie en transparantie naar schuldeisers toe. Hieraan kent de wet een grote waarde toe. 

Heb je een ander juridisch vraagstuk?

Wij voorzien jou van juridisch advies

Voorkom handelen in strijd met wet transparantie turboliquidatie

Handelen in strijd met genoemde verplichtingen kan bestuurders van ondernemingen duur komen te staan. Zo kan de rechter hen een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen. Ook kan de rechtbank aan schuldeisers een recht van inzage in de bewaarde administratie toekennen op het moment dat het bestuur de deponeringsplicht niet is nagekomen. 

De wet treedt vanaf 15 november in werking. Houd er dus rekening mee bij turboliquidaties dat de procedure anders zal zijn. 

Neem bij vragen over de turboliquidatie gerust contact op met één van de collega’s van het legal team. Wij bieden graag ondersteuning bij het liquideren van rechtspersonen en het opstellen van de daartoe benodigde stukken. 

triangle dark triangle light