nieuws
11 minuten lezen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet heeft een flink aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen, te weten een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden met als doel de werkgelegenheid zoveel mogelijke te behouden. Dinsdag 31 maart maakte het kabinet de details van deze regels bekend en je kunt jouwaanvraag vanaf nu indienen. Op deze pagina lees je hier meer over (deze pagina wordt regelmatig geüpdatet).

Let op: per 1 juni gaat de NOW-regeling 2.0 in. Lees meer over de NOW 2.0.

Het UWV heeft het noodloket voor de aanvraag van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) inmiddels geopend. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Let op: Formeel heeft het UWV 13 weken de tijd om het voorschot uit te betalen, in incidentele gevallen kan het dus voorkomen dat het voorschot langer dan vier weken op zich laat wachten.

De NOW in het kort:

 • De NOW vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV).
 • Als werkgever kun je een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen onder de verplichting geen medewerkers te laten gaan.
 • Als werkgever span je je in om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en medewerkers met een vast en met een flexibel contract gewoon door te betalen.
 • De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van drie maanden.
 • Als werkgever ben je verplicht de subsidie volledig te gebruiken voor het betalen van de door jou verschuldigde loonkosten.
 • Je bent als werkgever verplicht de ondernemersraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de medewerkers te informeren over de subsidieverlening.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

 • Bij de aanvraag verplicht je je géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor jouw medewerkers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Je verwacht tenminste 20% omzetverlies te rekenen vanaf 1 maart 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, gedeeld door vier.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Er is ervoor gekozen om de afname van omzet als uitgangspunt te nemen, omdat een lagere omzet betekent dat er minder geld beschikbaar is om salarissen te betalen. Daarnaast is omzetdaling een criterium dat meetbaar en controleerbaar is.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaands periode. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd.
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele medewerker in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking,
 • Je vraagt subsidie aan voor de loonsom over maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • Je kunt aangeven dat u de meetperiode van drie maanden voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wilt laten aanvangen (per 1 april of 1 mei), als je verwacht dat het effect van de huidige situatie pas later in de omzetcijfers zichtbaar wordt. Je moet deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De loonsom waarover de subsidie wordt berekend, blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.
 • Heb je meerdere loonheffingsnummers? Dan dien je per loonheffingennummer een aanvraag in. Je geeft wel de omzetdaling op die jou voor de gehele onderneming c.q. het gehele concern verwacht; je vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.
 • Het is uitermate belangrijk om de aanvraag voor deze eerste drie maanden zo zorgvuldig mogelijk in te dienen, aangezien na de aanvraag geen correcties meer kunnen worden gemaakt en misbruik van de regeling tot boetes kunnen leiden.
 • Is er in jouw onderneming sprake van een WAZO uitkering (zwangerschapsuitkering) en/ of ZW uitkering van het UWV, wil je dit dan aan ons melden? Deze uitkeringen behoren namelijk niet tot jouw loonkosten en het UWV voert hiervoor achteraf correcties door bij de definitieve subsidievaststelling.  
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. De regeling kan op dit punt nog worden aangepast.

Aanvraag, voorschot en toekenning van de subsidie

Wil je gebruikmaken van de NOW-maatregel? Dan moet je, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen doorlopen:

 • Je vraagt subsidie aan voor de loonsom over maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • Je kunt aangeven dat u de meetperiode van drie maanden voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wilt laten aanvangen (per 1 april of 1 mei), als je verwacht dat het effect van de huidige situatie pas later in de omzetcijfers zichtbaar wordt. Je moet deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De loonsom waarover de subsidie wordt berekend, blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.
 • Heb je meerdere loonheffingsnummers? Dan dien je per loonheffingennummer een aanvraag in. Je geeft wel de omzetdaling op die je voor de gehele onderneming c.q. het gehele concern verwacht; je vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.
 • Het is uitermate belangrijk om de aanvraag voor deze eerste drie maanden zo zorgvuldig mogelijk in te dienen, aangezien na de aanvraag geen correcties meer kunnen worden gemaakt en misbruik van de regeling tot boetes kan leiden.
 • Is er in jouw onderneming sprake van een WAZO uitkering (zwangerschapsuitkering) en/ of ZW uitkering van het UWV, wil je dit dan aan ons melden? Deze uitkeringen behoren namelijk niet tot jouw loonkosten en het UWV voert hiervoor achteraf correcties door bij de definitieve subsidievaststelling.  
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. De regeling kan op dit punt nog worden aangepast.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom (ten opzichte van de maand januari 2020).

Update 24 april: Verlenging van de NOW-regeling

De NOW-regeling (en andere steunmaatregelen) heeft een looptijd van drie maanden. Uit het debat in de Tweede Kamer over de financiële steunmaatregelen kwam naar voren dat de NOW zo goed als zeker wordt verlengd. Er zullen in dat geval wel extra voorwaarden worden gesteld aan de bedrijven die een verlenging aanvragen. Bedrijven die steun krijgen, mogen bijvoorbeeld geen dividend meer uitkeren, geen bonussen uitbetalen en geen eigen aandelen inkopen. Een aantal partijen wilde tevens de voorwaarde aan een verlenging verbinden dat deze bedrijven stappen moeten zetten op het gebied van duurzaamheid en vergroening. Dit laatste ziet premier Rutte echter niet zitten. De voorlopige einddata van enkele belangrijke steunmaatregelen zien er nu als volgt uit:

 • NOW-regeling: aanvraag indienen t/m 31 mei 2020.
 • TOZO (inkomensbijstand voor zelfstandigen): maximaal 3 maanden steun, aanvraag in te dienen t/m 31 mei 2020.
 • TOGS (eenmalige gift van € 4.000): aanvraag indienen t/m 26 juni 2020, 17:00 uur.
 • Soepeler regime voor uitstel van betaling van belastingen: tot 19 juni 2020.

De NOW in cijfers 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, met een maximum van 90% van de loonsom. Is de omzetdaling lager? Dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

 • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
 • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
 • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Bij de berekening van het voorschot wordt gebruikgemaakt van de loonsom over de maand januari 2020. Uitgegaan wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Ook aanvullende werkgeverslasten worden gecompenseerd. Omwille van de uitvoerbaarheid door UWV is gekozen voor een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten in plaats van het in aanmerking nemen van de precieze werkgeverslasten.

Bereken de hoogte van de NOW in jouw situatie

Wil je direct inzicht in de hoogte van de (voorlopige) NOW subsidie? Bereken het eenvoudig met behulp van onze rekenmodule (Excel). Deze rekenmodule maakt het voorschot en de maandelijkse termijnen voor jou inzichtelijk. Heb je hier vragen over? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina, wij helpen je graag verder.

Hoe zit het met flexwerkers, mensen met nulurencontracten en uitzendkrachten?

 • De NOW geldt ook voor medewerkers voor wie je geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals flexwerkers en werknemers met een oproepcontract / nulurencontract. Je moet wel het loon door betalen.
 • Ook uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen, net als payrollbedrijven. Voor payroll-werkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers.
 • Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.
 • Werkgevers, uitzendbedrijven en payroll-werkgevers hebben een zogenaamde inspanningsverplichting om flexwerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten in dienst te houden gedurende de maanden maart, april en mei en zo de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en in aanmerking te komen voor de subsidie.
 • De loonsom van januari 2020 is leidend voor wat betreft de loonkosten waarover de subsidie berekend wordt. Een optie is om de oproepkrachten op basis van de gewerkte uren van januari 2020 de komende maanden maart, april en mei loon door te betalen.
 • Dit kan mogelijk leiden tot een beroep op het rechtsvermoeden ex artikel 7:610b BW. Met andere woorden, de medewerker zal je mogelijk aanspreken om in de toekomst dit loon te blijven betalen of hij kan je erop wijzen dat het loon over januari 2020 niet representatief is.   

Het bovenstaande blijft per onderneming specifiek, het kan zijn dat je op basis van een CAO verplicht bent om oproepkrachten minimaal een aantal uren in te zetten. Dit kan van invloed zijn op het voorgaande. Heb je vragen over de loondoorbetaling van uw oproepkrachten? Neem je dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. 

Als je minder loon betaalt, daalt de loonsom over de maanden maart-april-mei ten opzichte van de maand januari en wordt de subsidie lager vastgesteld, er is immers een lagere loonsom. Dit kan in situaties leiden tot een terugvordering.

Rekenvoorbeeld (bij 100% omzetdaling): 

De loonsom waarop het voorschot is gebaseerd is € 200.000. Het verwachte  subsidiebedrag is € 200.000 x 90% = € 180.000. Als voorschot wordt daarvan 80% uitgekeerd, ofwel € 144.000.

Als de loonsom over de maanden maart-april-mei is gedaald tot € 110.000, omdat de werkgever de lonen van werknemers met een flexibele arbeidsomvang niet heeft doorbetaald, wordt daar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie rekening mee gehouden. De daling van de loonsom, maal 90%, wordt afgetrokken van het subsidiebedrag. Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt dus € 180.000 – € 90.000 x 90% = € 99.000. Dat betekent een terugvordering van € 45.000. 

Als de loonsom over de maanden maart-april-mei niet is gedaald maar € 200.000 is gebleven, wordt bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie uitgegaan van 90% van de oorspronkelijke loonsom, dus van 90% van € 200.000 = € 180.000. De vastgestelde subsidie is dus hoger en er volgt een nabetaling van € 36.000.

Een hogere loonsom in de maanden maart-april-mei leidt niet tot een hogere vaststelling van de subsidie. Stijgt de loonsom bijvoorbeeld als gevolg van het aannemen van nieuwe medewerkers na januari 2020, dan resulteert dit dus niet in een hogere tegemoetkoming.

Hoe zit het met lopende Werktijdverkortingen?

Heb je al een toekenning gekregen voor werktijdverkorting? Dan blijft deze vergunning van kracht. Maak je gebruik van de vergunning voor werktijdverkorting en wilt je na afloop daarvan verlenging? Dan moet je gebruikmaken van de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Heb je Werktijdverkorting (wtv) aangevraagd via de website, maar heb je nog geen antwoord gehad? Dan krijgt je hierover nog bericht. Jouw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). Wij adviseren je de aanvraag in deze situatie wederom volledig in te dienen, inclusief vermelding van het kenmerk van jouw aanvraag werktijdverkorting.

Update 24 april: Wijziging concernbepaling

Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Bij een aantal concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis, terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern nog voldoende omzet draaien of zelfs winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% verlies aan omzet. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees gevraagd om te kijken naar mogelijkheden voor een versoepeling van de NOW op dit punt.

De minister komt nu met een versoepeling, maar hieraan worden wel extra voorwaarden gesteld: 

 1. Deze concerns moeten afspraken maken met vakbonden over werkbehoud.
 2. Deze concerns zien af van het uitkeren van dividend of bonussen.
 3. Er mag geen sprake zijn van een personeels-B.V. binnen het concern.

Doe je een beroep op deze regeling? Dan moet je dus verklaren dat je over 2020 geen dividend zult uitkeren. Daarnaast mag je geen bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Verder moet je in overleg gaan met de vakbond over werkbehoud en moet je ook tot een akkoord komen met de vakbond. Heb je minder dan twintig werknemers in dienst? Dan is overleg met de vakbond niet nodig, je moet dan overleggen met de personeelsvertegenwoordiging.

Naast de bovengenoemde vereisten komen er ook extra eisen die door de accountant worden getoetst. Let wel, deze verruiming wijzigt de hoofdregel van de NOW niet. De NOW wordt in deze situatie nog steeds gebaseerd op het omzetverlies van de onderneming ten opzichte van de omzet in 2019. Verder is nog steeds het uitgangspunt de loonsom over de maand januari 2020 (of november 2019).   

Deze wijziging wordt in de week van 27 april pas definitief na publicatie. Tot dat moment is het mogelijk dat er nog aanvullingen of wijzigingen plaatsvinden. Wil je van deze regeling gebruikmaken? Dan is dat mogelijk vanaf het moment van publicatie. 

Update 24 april: Sectoren met seizoenspatronen

De Tweede Kamer heeft aandacht gevraagd voor seizoenswerk (waaronder bijvoorbeeld de landbouw en horeca). Het kabinet onderkent dat voor sommige sectoren of bedrijven de NOW-regeling weinig of geen soelaas biedt. Dit wordt veroorzaakt door seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. De NOW is zo vormgegeven dat steun op korte termijn kon worden gegeven voor een groot aantal ondernemers. Hierdoor was het niet mogelijk om binnen de NOW rekening te houden met bedrijfsspecifieke kenmerken of om gedetailleerde voorwaarden te stellen aan de NOW subsidie. Dit betekent ook dat seizoenswerk om maatwerk vraagt en mogelijk een aparte regeling. Het kabinet zoekt hiervoor naar een oplossing, maar het is nog niet bekend of en wanneer die oplossing er komt. Wij houden je op dit punt op de hoogte via updates op dit artikel.

Internationale aspecten

Op grond van de NOW kun je subsidie ontvangen als tegemoetkoming in de loonkosten voor medewerkers die bij jou in dienst zijn. Uitgangspunt is dat het moet gaan om SV-loon. Dat betekent dat je alleen een subsidie kunt krijgen voor zover het gaat om lonen van medewerkers die sociaal verzekerd zijn in Nederland. Het bovenstaande betekent ook dat rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van in Nederland sociaalverzekerde medewerkers, ook een beroep kunnen doen op de NOW. Als buitenlandse werkgever  kom je daarom ook in aanmerking voor subsidie voor zover je medewerkers in dienst hebt die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) en niet verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen? 

Dan kom je zelf helaas niet in aanmerking voor toepassing van de Tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (NOW). Lees meer over wat de alternatieven zijn >

Ben je zorgaanbieder en niet direct betrokken bij de zorg aan coronapatiënten?

Dan kun je in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage vanuit de zorgverzekeraars. Op die manier wordt je gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Je moet je voor ondersteuning dus in eerste instantie wenden tot de continuïteitsregeling en nagaan of je vanuit deze regeling steun kunt krijgen, voordat je eventueel aanspraak kunt maken op de NOW. Lees meer over de financiële steun voor zorgaanbieders > 

Uitvoering: misbruik wordt beboet 

Voor de NOW is het belangrijk dat de dienstverlening goed is, tegelijkertijd dien je je ook meteen goed aan de regels houden. Werkgevers die een beroep doen op de regeling verlenen desgevraagd, tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage in deze administratie. Ook heb je de verplichting direct melding te doen als duidelijk is dat je niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet. Is er tijdens of bij het vaststellen van de subsidie sprake van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit? Dan heeft het UWV de mogelijkheid om aangifte te doen. Het OM kan vervolgens een strafrechtelijk onderzoek instellen en overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

Veelgestelde vragen over de NOW

Wij ontvangen vanuit onze klanten en relaties veel vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Veel van deze vragen hebben wij voor jou op een rij gezet. Bekijk de meest gestelde vragen over de NOW > 

triangle dark triangle light