HRM nieuws
6 minuten lezen

Subsidieregelingen voor opleidingen en onderwijs

De overheid heeft verschillende regelingen opgesteld om jou, als werkgever, te stimuleren om te investeren in opleidingen en onderwijs. Hiervoor kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen. Hiermee kan jouw medewerkers investeren en inspireren om te kijken naar groeimogelijkheden. We vertellen je graag meer over de vier belangrijkste regelingen.

De vier regelingen

  1. Subsidie praktijkleren
  2. Subsidie praktijkleren derde leerweg
  3. Slim subsidie
  4. Stapbudget (Stimulering van de arbeidsmarktpositie)

 

1. Subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren richt zich voornamelijk op de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld studenten die een opleiding volgen in sectoren met een tekort aan gekwalificeerd personeel of wetenschappelijk personeel wat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. We kennen deze regeling al een aantal jaren en toch heeft de overheid gemeend om daar iets in te gaan veranderen. De regeling is betrekkelijk eenvoudig: heb je een leerling in dienst? Besteed je tijd om de leerling te begeleiden? Dan krijg je voor die tijd een tegemoetkoming. De subsidie kan je aanvragen bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) na afloop van het schooljaar, dus in dit geval het schooljaar 2021/2022. Wij kunnen deze subsidie voor jou aanvragen.

Inhoud van de subsidie praktijkleren

Voor leerlingen uit de categorieën VMBO, MBO, HBO, Promovendi, Toio’s (technologisch ontwerper in opleiding), Praktijkonderwijs en VSO kan je de aanvraag doen vanaf donderdag 2 juni en de aanvraagperiode sluit op vrijdag 16 september 17:00 uur stipt. De maximale subsidie bedraagt € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Voor elke categorie is een vast budget vastgesteld. Waarbij het grootste deel van € 251,5 miljoen beschikbaar is voor het MBO. Overschrijden de aanvragen het budget? Dan zal men het maximale subsidiebedrag van € 2.700,- naar beneden bijstellen zodat geen enkele aanvraag buiten de boot valt. Let op! Het gaat bij het MBO alleen om de BBL- en niet om de BOL-leerlingen.

Voor onderstaande specifieke sectoren kan met een eenvoudig vinkje bij de aanvraag extra subsidie worden aangevraagd. Het gaat dan om BBL-leerplekken voor de sectoren landbouw, horeca, recreatie en conjunctuurgevoelige sectoren in het MBO en HBO-leerplekken voor tekortsectoren in de techniek (incl. ICT) en gezondheidszorg. De controle op de extra subsidie wordt gedaan via de SBI-code met KvK- en vestigingsnummer en de Croho-codes van de opleidingen in het HBO. Deze moeten correct zijn op het moment van aanvragen. TIP! Er zijn meer codes die onder deze extra subsidie vallen dan dat je in eerste instantie zou verwachten.

SBI codes Landbouw, Horeca en Recreatie, SBI codes voor conjunctuurgevoelige sectoren, CROHO codes voor tekortsectoren in het HBO

Voorwaarden
Elke onderwijs categorie heeft zijn eigen voorwaarden, dus let op dat je de juiste voorwaarden toepast.

Wat heb je nodig voor een juiste aanvraag?
Je hebt als eerste een kopie nodig van de getekende leerovereenkomst. Hier staan alle gegevens op die je moet invullen zoals begin- en einddatum, CREBO-code en Leerbedrijf ID. Ten tweede moet je een overzicht bijhouden waarop vermeld staat welke dagen de leerling begeleiding heeft ontvangen. Voor de aanvraag dien je het aantal weken begeleiding op te geven waarbij 1 begeleide dag al voor een week mag meetellen. Het hoeven dus geen volle weken te zijn. Weken waarin geen begeleiding is gegeven vanwege gedwongen sluiting vanwege Corona of omdat voorzetting van het bedrijf met inachtneming van de RIVM-richtlijnen niet verantwoord was, mag je uit coulance meetellen voor het aantal weken.

Op de site van RVO kan je de administratieve verplichtingen vinden die steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Praktijkleren - Administratie en controle (rvo.nl)

Hulp nodig?

Na de zomervakantie starten wij met de aanvragen voor subsidie praktijkleren. Mocht je van onze diensten gebruik willen maken dat rekenen wij voor elke eerste aanvraag € 205 en voor elke volgende aanvraag voor dezelfde entiteit € 157.

Heb je jouw salarisadministratie aan ons uitbesteed? Dan informeren wij jou de komende maanden persoonlijk over de mogelijkheden om subsidie aan te vragen als jij leerlingen in de referteperiode in dienst heeft gehad. Mocht je zelf de aanvraag in willen dienen? Zorg dan dat je over E-herkenning niveau 3 beschikt.

2. Subsidie praktijkleren derde leerweg

In tegenstelling tot de leerlingen uit de vorige regeling, volgen deze studenten een opleiding in het MBO in de derde leerweg. Oftewel ze zijn al aan het werk of hebben een uitkering. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden, komt in aanmerking voor deze subsidie. Iedereen met een uitkering van de gemeente of het UWV die kan werken, is ingeschreven als werkzoekende. Ook mensen zonder uitkering kunnen zich inschrijven als werkzoekende als zij hulp nodig hebben bij het vinden van werk. Deze subsidie kunnen wij ook aanvragen voor jou.

Inhoud van de Subsidie Praktijkleren derde leerweg

Binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats kan je subsidie aanvragen bij het RVO. Dit is dus anders dan bij de normale subsidie praktijkleren. Het maximale aantal aan te vragen weken is 40.

Aanvragen voor deze subsidie kan je voor 2021/2022 alleen de hele maand juni 2022, december 2022, juni 2023 en december 2023 indienen. Het beschikbare budget is € 4,5 miljoen per aanvraagronde met uitzondering van de aanvraag in juni 2022. Daarvoor is € 7,5 miljoen beschikbaar. De vergoeding is ook hier maximaal € 2.700 voor 40 weken en ook hier kan bij overschrijding van het budget het subsidiebedrag naar beneden worden bijgesteld.

Voorwaarden
Hier gelden uiteraard ook voorwaarden die je goed moet bestuderen voordat je een aanvraag indient. De administratieve verplichtingen zijn gelijk. Heb je een vraag? Dan kan je altijd bij ons terecht.

3. Slim subsidie

Slim is een Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In het MKB. Het is niet gericht op de opleidingen zelf maar meer op de activiteiten voor leren en ontwikkelen zoals opleidingsplannen. Deze subsidie kunnen wij voor jou aanvragen, maar hiervoor schakelen wij met een derde partij.

Inhoud van de Slim Subsidie

De SLIM-subsidie is aan te vragen voor MKB ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het MBK en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Subsidie kan je elk jaar aanvragen en voor 2022 kan dit nog tot eind september. Daarna niet meer.

Voorwaarden
Je kan voor de volgende activiteiten subsidie aanvragen:
a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Voor MKB ondernemingen kan je per aanvraag maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Voor landbouwbedrijven is dit bedrag maximaal € 20.000. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 5.000 bedragen. Voor de middelgrote bedrijven bestaat de subsidie uit 60% van de subsidiabele kosten en voor het kleinbedrijf 80%. Uitzondering van de ondergrens van € 5.000 is voor activiteiten die enkel bestaan uit het verstrekken van een praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De subsidie bedraagt hier maximaal € 2.700.

Let op: Voor samenwerkingsverbanden zoals brancheorganisaties, onderwijsinstellingen O&O-fondsen en werkgevers- en werknemersverenigingen alsmede de Grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector gelden andere speciale voorwaarden.

4. Stapbudget (Stimulering van de arbeidsmarktpositie)

Als jouw werknemer werkt aan zijn duurzame inzetbaarheid. Komt hij of zij gemakkelijker mee op een arbeidsmarkt waarin banen verdwijnen, nieuwe banen verschijnen en werk inhoudelijk wijzigt. Maar bepaalde groepen blijken zich gemiddeld genomen weinig bij te scholen. Het gaat om praktisch opgeleiden, ouderen, flexwerkers, werknemers in het mkb en zzp’ers. Een zeer grote groep dus! Het budget kan jouw medewerker of leerling alleen zelf aanvragen. Je kunt hierover de medewerkers enkel informeren en begeleiden.

Inhoud van het Stapbudget

Het STAP-budget is te zien als een individueel leer- en ontwikkelbudget dat niet door jou als werkgever, maar door de overheid wordt aangeboden. Met het geld kan iemand boven de 18 jaar zich laten omscholen naar een sector of beroep met meer toekomstperspectief. Dat versterkt de arbeidsmarktpositie en dat is precies het doel van het STAP-budget. De regeling vervangt per 1 januari 2022 de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting. Het budget voor 2022 is € 160 miljoen. Je kan deze subsidie om de twee maanden aanvragen. De eerstvolgende mogelijkheid is 1 juli 2022 om 10:00uur en Op = Op / de volgende keer meer geluk.

Het subsidiegeld is vóór de start van een scholingsactiviteit aan te vragen bij UWV via www.Stapuwv.nl; de aanvrager hoeft geen bedrag voor te schieten. Keurt UWV de aanvraag goed? Dan betaalt het instituut een voorschot van 100% van het subsidiebedrag aan de opleider van de aanvrager. Hoeveel STAP-budget er per persoon bij een aanvraag kan worden aangevraagd, hangt af van de hoogte van de scholingskosten en niet van het inkomen. Maximaal kan per opleidingsjaar € 1.000 aangevraagd worden. Is een opleiding duurder, dan betaalt de aanvrager in principe wel zelf het meerdere.

Het subsidiebedrag gaat dus niet naar de aanvrager, maar naar de opleider en moet de aanvrager terugbetalen als niet aan de voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden
Afronding is een voorwaarde voor de subsidie. Wat afronding inhoudt, verschilt per scholingsactiviteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een diploma, certificaat of een aanwezigheidspercentage van 80%. Bij een meerjarige opleiding gaat het om 80% van de studiepunten. Tevens moet de opleiding ingeschreven staan in het STAP-scholingsregister

De opleiding start vanaf 4 weken na de dag van de subsidieaanvraag en binnen drie maanden 3 maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvalk. STAP is niet bedoeld voor bedrijfsspecifieke opleidingen en trainingen en is uitgesloten voor iemand die jonger is dan 30 jaar én voor de scholing studiefinanciering kan ontvangen. Als iemand via een andere subsidieregeling of kosten van een ander (werkgever) volledig vergoed krijgt, betaald het UWV niets. De regeling maakt het dus wel mogelijk om de scholingskosten deels door de werkgever en deels via het STAP-budget te betalen.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande regelingen vragen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon!

Bronnen: RVO, Rijksoverheid, Rendement en Salarisnet

triangle dark triangle light