HRM Fiscaal
2 minuten lezen

Belastingplan 2024: Wat betekenen de plannen voor de werkgeverslasten?

De derde dinsdag van september is in Nederland traditiegetrouw de dag waarop het (demissionaire) kabinet de begroting voor het komende jaar bekend maakt. Door de stijgende kosten ontkomt het huidige demissionaire kabinet er niet aan om maatregelen te nemen om stijgende armoede in Nederland zo veel als mogelijk te beperken. Algemeen wordt gesteld dat met name de groep Nederlanders met een hoger inkomen en de meer vermogenden meer belasting moeten gaan betalen. Echter, als werkgever zul je de maatregelen ook gaan voelen omdat de werkgeverslasten ook stijgen. 

De werkgeverslasten zijn de kosten die jij als werkgever daadwerkelijk voor jouw werknemer betaalt. Dit is dus het daadwerkelijke salaris inclusief vakantiegeld, de verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen. Daarnaast bestaan de werkgeverslasten ook uit secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de auto van de zaak en onkostenvergoedingen. De gemiddelde werkgeverslasten (naast de betaling van het reguliere loon) bedragen momenteel ongeveer 30 - 35% van het brutoloon van een werknemer.

Stijging premiegrondslag 

De financiering van de aangekondigde maatregelen bestaat uit onder andere het niet indexeren van de tariefschijven in de inkomstenbelasting, het versneld verhogen van het belastingtarief in box 3 waarbij het heffingsvrijvermogen niet wordt geïndexeerd en het verder verlagen van de MKB-winstvrijstelling. Daarnaast zal naar verwachting ook de premiegrondslag voor de werknemersverzekeringen dit jaar stijgen, al zal die stijging kleiner zijn dan vorig jaar. 

Bij de berekening van de premies voor de werknemersverzekeringen vermenigvuldigt men een vastgesteld percentage met het fiscaal jaarloon. Door de beperkte premiegrondslag telt voor werknemers met een premieloon boven het maximum slechts een deel van het inkomen mee als premiegrondslag. Dit maximum premieloon is in 2023 vastgesteld op € 66.952, maar voor het jaar 2024 is voorgesteld dit maximale premieloon te verhogen naar € 71.624. 

Impact van de verhoging

Met name werkgevers met werknemers die circa 1,5 tot 2 keer het modale salaris verdienen zullen deze verhoging merken. Deze verhoging kan namelijk leiden tot een extra premielast van ongeveer € 1.000 per werknemer op jaarbasis. Hieronder delen we een indicatieve berekening om deze stijging inzichtelijk te maken. Hierbij rekenen we met de premies zoals die nu zijn voorgesteld. Deze worden mogelijk nog aangepast. De uiteindelijke stijging hangt daarnaast af van de sector waarin je als werkgever bent ingedeeld, de hoeveelheid personeel en de soort contracten die je met de werknemers bent overeengekomen. 

  2023 2024
Maximum € 66.952 € 71.624
     
Gedifferentieerde Whk-premie (gemiddelde)

€ 1.024,37 (1,53%)

€ 873,81 (1,22%)

WW-premie (hoog)

€ 5.115,13 (7,64%)

€ 5.472,07 (7,64%)

WIA/WGA (grote werkgever)

€ 4.760,29 (7,11%)

€ 5.364,64 (7,49%)

Wko

€ 334,76 (0,5%)

€ 358,12 (0,5%)

Zvw

€ 4.472,39 (6,68%)

€ 4.691,37 (6,55%)

Totaal

€ 15.706,94

€ 16.760,02

Verschil  

€ 1.053,08

De gevolgen voor jou als werkgever

De daadwerkelijke gevolgen hangen dus af van de omvang van jouw organisatie en de soort contracten die je hebt afgesloten. Ook wanneer je eigenrisicodrager bent voor de ZW en/of de WGA kan dit van invloed zijn op je werkgeverslasten. Wij raden je dan ook aan om deze voorgestelde wijzigingen mee te nemen in je begroting en beleid voor het jaar 2024.

Onze adviseurs denken graag met je mee of en op welke manier je het beste om kunt gaan met deze stijging en de mogelijkheden die er zijn om jouw werknemers tegemoet te komen. Neem gerust contact op met jouw contactpersoon of stuur een e-mail naar Luc Mourmans of Eline van Cranenbroek

triangle dark triangle light