Fiscaal nieuws
2 minuten lezen

Plan belasting over werkelijk rendement en opties rechtsherstel box 3

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te heffen over het werkelijke rendement in box 3. De brief met daarin de plannen is vandaag, 15 april 2022, naar het parlement gestuurd. In deze brief staan ook de opties opgenomen voor rechtsherstel voor de box 3-heffing in de jaren 2017 tot en met 2022 naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad. Wat zijn de eventuele gevolgen voor jou? Wij geven je graag meer informatie.

Rechtsherstel jaren 2017 tot en met 2022 (verleden)

Het kabinet stelt voor om mensen automatisch rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe berekening. In de berekening wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. In de huidige wetgeving wordt er vanuit gegaan dat het vermogen waarover je belasting betaalt voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat, ook als dat niet het geval is. Er zijn twee varianten voor herstel uitgewerkt:

  1. Spaarvariant
    Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente, die voor 2017 uitkomt op 0,25% en afloopt naar 0% in de jaren erna. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente en bij beleggingen (zoals effecten en onroerend goed) wordt – net als nu – uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

  2. Forfaitaire variant
    In deze variant worden de forfaits aangepast aan de gemiddelde rendementen voor de verschillende vermogenscategorieën, zoals bijvoorbeeld spaargeld, onroerende zaken, effecten en vorderingen. Dit rendement moet dan zo goed mogelijk aansluiten bij het werkelijke rendement in dat jaar.
De keuze tussen bovenstaande twee varianten gaat de wetgever de komende tijd nemen. Daarnaast moet ook nog een besluit vallen over de doelgroep voor rechtsherstel voor de belastingjaren 2017-2020. Zo wordt rechtsherstel geboden voor de mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2020. Of ook rechtsherstel wordt verleend voor degene die geen bezwaar hebben gemaakt, moet nog worden besloten. Voor de jaren 2021 en 2022 komen alle belastingplichtigen in aanmerking voor rechtsherstel. Ben je het niet eens zijn met het geboden rechtsherstel? Dan staat de mogelijkheid tot het aanleveren van tegenbewijs open.

Spoedwetgeving 2023 en 2024 (heden)

Voor de jaren 2023 en 2024 is spoedwetgeving nodig. Het kabinet stelt voor om deze spoedwetgeving aan te sluiten bij de vormgeving van het rechtsherstel (zie bovenstaande uitleg).

Nieuwe wetgeving vanaf 2025 (toekomst)

Vanaf 2025 zou er een nieuw box 3-stelsel moeten komen op basis van werkelijk rendement. Dit nieuwe stelsel wordt vormgegeven als een vermogensaanwasbelasting. Hierbij betaal je jaarlijks belasting over reguliere inkomsten, zoals rente, dividend, huur en pacht minus kosten. Daarnaast betaal je ook belasting over de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld koerswinst of -verlies van aandelen en waardestijging of -daling van onroerend goed. Je betaalt belasting over gerealiseerde (bijvoorbeeld verkoop van aandelen) én niet gerealiseerde waardemutaties (bijvoorbeeld bij een koersstijging van aandelen).

Tijdspad

De planning is om in juni 2022 een besluit te nemen over het rechtsherstel en de systemen van de Belastingdienst hier op aan te passen. Het is dan de bedoeling om de uitspraak op bezwaarschriften ten uitvoer te leggen voor 4 augustus 2022. Voor belastingjaar 2021 worden voorlopige aanslagen met een teruggaaf wel opgelegd, ook als daarin box 3-inkomen is begrepen. In deze aanslag is het rechtsherstel nog niet verwerkt. Te betalen aanslagen worden echter nog niet opgelegd. Deze worden ongeveer vanaf augustus 2022 opgelegd.

Aanpassingen belastingheffing voor jou als ondernemer?

Door het rechtsherstel ontstaat een gat in de begroting bij de overheid. De verwachting is dat ondernemers dit gat deels moeten bekostigen. Het kabinet kan de box 2-heffing aanpassen en verhogen, of kan de winstbelasting die in de vennootschap wordt betaald verhogen. Wellicht komt hierover ook meer duidelijkheid in juni 2022.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem gerust contact op met Esther Leenders. 

triangle dark triangle light