nieuws
5 minuten lezen

NOW 3.0 per 1 oktober 2020

Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 een nieuw ‘steun en herstelpakket’ voor ondernemers aangekondigd. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van de bestaande maatregelen die met maar liefst negen maanden wordt verlengd. De insteek van de NOW regeling blijft gelijk: een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden met als doel de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Op deze pagina lees je meer over de NOW 3.0 regeling.

 

Verwacht je ook de komende periode een omzetverlies als gevolg van de coronacrisis? Dan kun je onder voorwaarden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Een aanvraag indienen voor het eerste tijdvak is mogelijk van 16 november tot 13 december 2020. Als je als werkgever de NOW aanvraagt, moet je akkoord zijn met het eventueel openbaar maken van informatie van het subsidiedossier. De NOW 3.0 hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar heeft ten opzichte van de voorgaande NOW 1.0 en NOW 2.0-regeling, een aantal nieuwe voorwaarden en bepalingen.

De belangrijkste onderdelen van de NOW 3.0:

 • De NOW 3.0 heeft een duur van 9 maanden die is opgedeeld in drie termijnen van drie maanden:
  1. Oktober, november en december 2020
  2. Januari, februari en maart 2021
  3. April, mei en juni 2021

Je hebt per afzonderlijke termijn de mogelijkheid om NOW aan te vragen. Gedurende deze periode van negen maanden gaat het vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk naar beneden, te beginnen bij 80% over de eerste periode, 70% over de tweede periode en 60% over de derde periode. Hiermee wil het kabinet ondernemers de tijd en ruimte geven om zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid.

 • Er bestaat in de eerste periode recht op een tegemoetkoming bij een omzetdaling van minimaal 20%. Vanaf periode twee bestaat dit recht bij een omzetdaling van 30%. De omzet in iedere meetperiode wordt vergeleken met de omzet van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, gedeeld door vier.
 • Indien je voor het eerst NOW aanvraagt dan kun je aangeven, dat je de meetperiode van drie maanden voor de omzetvergelijking per 1 oktober of één of twee maanden later wilt laten aanvangen (per 1 november of 1 december). Dit als je verwacht dat het effect van de huidige situatie pas later in de omzetcijfers zichtbaar wordt. Je moet deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De loonsom waarover de subsidie wordt berekend, blijft ook in deze gevallen de SV loonsom van oktober, november en december 2020. Indien je voor een tweede of derde keer een beroep doet op de NOW dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode die je hebt gekozen in de voorafgaande periode. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen zoals hierboven beschreven. 
 • De subsidie bedraagt maximaal 80% (afgebouwd naar 70% over het tweede tijdvak en 60% over het derde tijdvak) van de SV loonsom. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag kun je compenseren (een opslag van 40%). Voor wat betreft de bepaling van de SV loonsom, geldt dat de voorschotten van alle drie de periodes zullen worden gebaseerd op de SV loonsom van juni 2020. Als de polis administratie van het UWV voor de maand juni 2020 niet gevuld is, wordt uitgegaan van de SV loonsom van april 2020. Rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van in Nederland sociaalverzekerde medewerkers, kunnen eveneens een beroep doen op de NOW. 
 • Bij gebruik van de NOW 3.0 is ook een beperkte loonsomdaling mogelijk zonder dat daardoor de tegemoetkoming in gevaar komt. In de eerste periode mag dit maximaal 10% zijn ten opzichte van de loonsom over de maand juni 2020, in de tweede periode 15% en in de derde periode 20%.
 • Het maximumloon waarop de tegemoetkoming gebaseerd wordt, bedraagt nu nog tweemaal het maximumdagloon, zijnde € 9.691 vanaf 1 juli 2020. Dit blijft zo tot en met de tweede periode van de NOW 3.0. Daarna, dus vanaf april 2021, wordt het maximum bepaald op eenmaal het maximumdagloon. Dit maximum bedraagt nu € 4.845 en wordt per 1 januari 2021 geïndexeerd en opnieuw vastgesteld. 
 • In de NOW 3.0 geldt niet meer dat 100% respectievelijk 150% van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering komt op de subsidie. Dit betekent dat in de NOW 3.0, je als werkgever subsidie krijgt over de loonkosten die je tijdens de subsidieperiode heeft, zolang jouw werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is. De ontslagboete uit de eerdere twee steunpakketten verdwijnt hiermee. Wanneer je gebruik maakt van de NOW regeling, moet je bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verplicht contact opnemen met het UWV om afspraken te maken over begeleiding naar ander werk. Neem je als werkgever geen contact op met het UWV, dan volgt een boete van 5 procent op de NOW-uitkering. Je hebt dus een inspanningsverplichting om werknemers die worden ontslagen, te begeleiden naar een nieuwe baan. Bij de vaststelling van de subsidie controleert het UWV of de werkgever inderdaad contact heeft opgenomen met het UWV.
Veel ondernemingen zien een ‘corona-reorganisatie’ als onvermijdelijk om een faillissement te voorkomen. Vooral nu de minister de ontslagboete/strafkorting laat vervallen per 1 juni 2020. Maar wat komt er bij een corona-reorganisatie juridisch allemaal kijken? Wat zijn de financiële gevolgen voor jouw onderneming van een corona-ontslag? Je leest er meer over in dit artikel
 • Heb je meerdere loonheffingennummers? Dan dien je per loonheffingennummer een aanvraag in. Je geeft wel de omzetdaling op die je voor de gehele onderneming c.q. het gehele concern verwacht; je vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden respectievelijk de OR/personeelsvertegenwoordiging over werkbehoud. Verder verklaren deze concerns af te zien van het inkopen van eigen aandelen, het uitbetalen van dividend aan aandeelhouders en/of het uitkeren van bonussen aan bestuur en directie. Indien je gebruik maakt van deze regeling, is er een accountantsverklaring vereist. In deze verklaring worden onder andere de bovengenoemde vereisten door de accountant getoetst.
 • Het is uitermate belangrijk dat je de aanvraag voor deze drie maanden zo zorgvuldig mogelijk indient, aangezien na de aanvraag geen correcties meer kunnen worden gemaakt en misbruik van de regeling tot boetes kan leiden.
 • Maak je aanspraak op de NOW 3.0 en ben je verplicht een accountantsverklaring te overleggen? Dan moet je verklaren dat het niet is toegestaan om op enig moment over 2020 dividend aan aandeelhouders uit te keren. Datzelfde geldt voor bonusregelingen uit te keren aan het bestuur en de directie van het bedrijf. Tot slot is de inkoop van aandelen niet toegestaan. Deze verklaring moet worden bewaard in de administratie. Er mogen overigens wel bonussen worden uitbetaald aan overige medewerkers.
 • Vraag je de NOW 3.0 aan, dan heb je een inspanningsverplichting om jouw medewerkers te stimuleren aan bij- en omscholing te gaan doen. Je legt hier bij aanvraag van de NOW 3.0 een verklaring over af. Initiatieven van sociale partners worden door het kabinet ondersteund via het crisisprogramma ‘NL leert door’, waarmee medewerkers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. 
Let op: Werkgevers hebben een inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing. Wij kunnen u en uw medewerkers hierbij helpen en ondersteunen. Zo kunnen wij uw werknemers een NOW Ontwikkeladvies aanbieden. Je leest er meer over in ons artikel.
triangle dark triangle light