Moet ik een versnelde bedrijfsopvolging overwegen?

Familiebedrijven zijn de hoeksteen van onze economie en zijn in potentie veerkrachtiger, bestendiger en succesvoller dan niet-familiebedrijven. Het is dan ook van groot belang dat onze familiebedrijven blijven voortbestaan. Dankzij het gebruik van bedrijfsopvolgingsregelingen is de kans op het voortbestaan groter. Maar hoe lang staan deze faciliteiten nog open? Moet je overwegen om sneller dan gepland de bedrijfsopvolging in gang te zetten?

De bedrijfsopvolgingsregelingen zijn al jaren onderwerp van het politieke debat. Zijn ze te ruim of juist essentieel? Leiden ze tot een ongerechtvaardigde verschillende behandeling ten opzichte van beleggers? Leiden ze tot een grotere vermogensongelijkheid? Er lijkt in ieder geval wel consensus te zijn dat de regelingen in sommige gevallen hun doel voorbij schieten of juist te strak geformuleerd zijn. Daarnaast zijn de regelingen erg complex.

Volgens recent onderzoek steunt 92% van de ondervraagden het voorstel van het kabinet om de bedrijfsopvolgingsregelingen eenvoudiger een eerlijker te maken, maar heeft slechts 18% vertrouwen dat ook daadwerkelijk in het belang van de familiebedrijven zal worden gehandeld. Deze overtuiging leidt ertoe dat ruim een derde van de familiebedrijven overweegt om de bedrijfsopvolging naar de volgende generatie versneld te laten plaatsvinden. Daarnaast bestaan zorgen over het voorbestaan van familiebedrijven, zeker als de bedrijfsopvolgingsregelingen verder versoberen. Circa 44% van de ondervraagden overweegt dan zelfs een verkoop aan derden. Moet jij aan een versnelde bedrijfsopvolging denken? In deze bijdrage lees je waarom er wellicht minder bezwaren zijn dan je denkt.

Heb ik al een “kwalificerende” bedrijfsopvolger?

Om gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregelingen hoeft de (uiteindelijke) bedrijfsopvolger nog niet vast te staan. De regelingen vallen namelijk uiteen in:

  1. een faciliteit in de inkomstenbelasting; hiervoor is relevant dat het betreffende kind minimaal 3 jaar in dienst is bij de holding of het bedrijf. De omvang van de dienstbetrekking maakt hierbij geen verschil. Een kind dat meewerkt, voldoet dus al snel aan deze voorwaarde.
  2. een faciliteit voor de schenkbelasting; hiervoor is geen actieve betrokkenheid van het kind in de holding of het bedrijf vereist.

De wet stelt momenteel dus vrij “zachte” eisen aan de bedrijfsopvolger om tot schenking over te gaan en gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregelingen. Geen reden om langer te wachten dus.

Wat als ik me bedenk?

“Ik wil wel schenken, maar wat als…?”, is een veel gehoorde vraag. Je schenkt natuurlijk niet zomaar je (aandeel in het) familiebedrijf weg. Wat als je kind uiteindelijk toch niet de juiste persoon is om het bedrijf verder te leiden? Wat als je zoon of dochter op het verkeerde pad belandt? Wat als het bedrijf failliet zou gaan of je door onverwachte omstandigheden toch de aandelen terug wilt hebben? Allemaal terechte vragen en aandachtspunten, waarvoor je in de schenkingsakte alle bijpassende voorwaarden kunt laten opnemen. Maximale flexibiliteit dus en geen reden om te wachten.

Kan de faciliteit nog ruimer worden?

De bedrijfsopvolgingsregeling is erg complex, onder andere omdat deze in de schenkbelasting uiteenvalt in twee delen. Een bedrijf met een waarde van ruim € 1.1 miljoen is voor 100% vrijgesteld, het meerdere is voor 83% vrijgesteld. Het Register Belastingadviseurs heeft in een position paper een suggestie gedaan om bedrijven met een waarde van € 5 miljoen voor 100% vrij te stellen en het meerdere voor 50%. Afhankelijk van de waarde van jouw bedrijf, zou dit dus voordeliger kunnen zijn.

De algemene verwachting is dat de bedrijfsopvolgingsregelingen hun ruimste tijd hebben gehad en, mede ter dekking van begrotingstekorten, zullen worden versoberd. Er gaan zelfs geluiden op over een omzetting van de huidige faciliteiten naar een betalingsregeling. Mogelijk zou de omvang van het privévermogen om de claims te kunnen voldoen, daar ook op van invloed zijn. Of dat echter aankomende Prinsjesdag, het Belastingplan 2023 of in de huidige kabinetsperiode gaat gebeuren, is helaas niet met zekerheid te zeggen. Wel zou binnenkort een, door de ministeries van EZK en FIN geïnitieerde, evaluatie rondom bedrijfsopvolging en -overdracht verschijnen. Wacht jij deze evaluatie af?

Alles of niets?

Moet ik alle aandelen ineens schenken? Nee, de faciliteiten kunnen ook (naar rato) worden gebruikt bij de overdracht van kleine c.q. minderheidsbelangen. Een “polderoplossing” is dus ook mogelijk! Spreid je kansen door de faciliteiten veilig te stellen voor een deel van jouw aandelenbelang.

Wat moet ik doen?

Als ondernemer ben je gewend om vooruit te kijken en in te spelen op toekomstige verwachtingen. De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregelingen is ongewis. Het vraagstuk naar voren schuiven is overigens niet aan te raden. Laat je daarom goed informeren over je mogelijkheden van een (versnelde) bedrijfsopvolging. Neem contact op met de collega’s van Family Wealth (familywealth@hlb-wvdb.nl) voor een gesprek.

triangle dark triangle light