Inschrijving UBO-register mogelijk tot 27 maart: dit moet je weten

Iedere uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner of UBO) moet sinds 27 september 2020 verplicht worden ingeschreven in het UBO-register. Dit moet vóór 27 maart 2022 gebeurd zijn. Aan niet registreren vóór de laatstgenoemde datum of het onjuist registreren zijn sancties verbonden. Dit op grond van de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dit bericht lees je wat je moet weten over de UBO-registratie.

Wie moet je wel registreren als UBO?

De verplichting om UBO’s te registreren in het UBO-register geldt onder andere voor:

 • BV’s en NV’s (niet beursgenoteerd)
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen (maatschap, VOF, CV)
 • Stichtingen (inclusief STAK)
 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die een onderneming drijven
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Voor wie geldt het UBO-register niet?

De registratieverplichting geldt niet voor:
 • Eenmanszaken
 • Beursgenoteerde vennootschappen en hun 100% dochtermaatschappijen *
 • Buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland **
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE)
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die géén onderneming drijven

* Voor zover ze zijn onderworpen aan de openbaarmakingsvereisten van de richtlijn transparantie, of aan vergelijkbare internationale openbaarmakingsvereisten.

** De registratieverplichting ziet namelijk op in Nederland opgerichte vennootschappen of andere juridische entiteiten. Of de buitenlandse entiteit in het land van oprichting haar UBO’s moet inschrijven, wordt bepaald naar het recht van dat land.

Wie is verantwoordelijk voor de registratie?

Dit is de opgaveplichtige. Hij of zij is verplicht (en verantwoordelijk) de UBO in het UBO-register in te schrijven. De opgaveplichtige is/zijn degene(n) aan wie de onderneming toebehoort (bijvoorbeeld de maten en vennoten bij de maatschap, VOF of CV), de bestuurder(s) (voor bijvoorbeeld de BV, NV, stichting en vereniging) of, wanneer deze er niet zijn, degene(n) die met de dagelijkse leiding is/zijn belast. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de tijdige, juiste en volledige inschrijving. De UBO moet hieraan meewerken en op verzoek alle informatie verschaffen die nodig is voor de inschrijving.

Wie kan een UBO registreren? 

Alleen personen binnen de onderneming die tekenbevoegd zijn of een notaris kunnen UBO’s inschrijven.

Wat gebeurt er als ik niet tijdig een UBO registreer?

Aan het niet registreren vóór 27 maart 2022 of het onjuist registreren van de UBO's zijn sancties verbonden. Bureau Economische Handhaving (BEH) ontvangt van de Kamer van Koophandel alle benodigde informatie van de entiteiten waarvan de UBO's na 26 maart 2022 niet zijn geregistreerd. BEH kan handhavend optreden. Als je niet (tijdig) voldoet aan de registratieverplichting of verkeerde informatie doorgeeft, bega je een economisch delict. Je kunt dan een gevangenisstraf van maximaal zes maanden (of bij opzet, zelfs tot maximaal twee jaar), taakstraf, een dwangsom of boete van maximaal de vierde categorie (EUR 22.500) opgelegd krijgen. Sancties kunnen worden opgelegd aan tot inschrijving verplichte personen die betrokken zijn bij niet, onjuiste of onvolledige inschrijving. Dit kan de entiteit zelf zijn, maar ook haar bestuurders/vennoten. Ook UBO’s kunnen sancties opgelegd krijgen indien zij niet voldoen aan de meewerkplicht.

Let op! Alle Wwft-instellingen (zoals banken, notarissen, belastingadviseurs, accountants etc.) zijn verplicht, in het kader van de Wwft, te vermelden aan de Kamer van Koophandel wanneer een organisatie na 27 maart 2022 geen UBO(‘s) heeft ingeschreven. Ook dienen zij verschillen tussen de informatie die zij hebben en het UBO-register verplicht terug te melden bij de Kamer van Koophandel.

Regel dit vóór 27 maart 2022, anders bega jij een economisch delict (boete)! Meteen aan de slag? Hulp nodig? Neem contact op.

triangle dark triangle light