Fiscaal nieuws
2 minuten lezen

Fiscale verzamelwet 2023 ingediend

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Fiscale verzamelwet 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. In de Verzamelwet zijn een aantal voorstellen opgenomen over onder andere betalingskortingen en belastingrente. Wij lichten deze voorstellen graag aan jou toe.

1. Betalingskorting voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting


De betalingskorting voor de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting wordt afgeschaft. Dit was al in 2019 aangekondigd, maar was toen uitvoeringstechnisch nog niet mogelijk. Per 1 januari 2023 is dit wel mogelijk. De betalingskorting voor de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting blijft bestaan.

2. Invoeren rentestop naheffingsaanslagen

Als de inspecteur te lang doet over het vaststellen van een naheffingsaanslag, kan je als belastingplichtige opteren voor een rentestop. Deze rentestop geldt alleen als je om een naheffingsaanslag verzoekt. Als de inspecteur na het doen van een eigen onderzoek een naheffingsaanslag oplegt, wordt deze rentestop niet ingesteld.

In de huidige situatie (zonder rentestop) loopt het tijdvak waarover bij naheffingsaanslagen belastingrente wordt berekend, door tot twee weken (veertien dagen) na de dagtekening van de aanslag. Wanneer een naheffingsaanslag is vastgesteld in overeenstemming met het verzoek, zorgt de rentestop ervoor dat het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend uiterlijk 10 weken na datum van ontvangst van dat verzoek eindigt. Deze rentestop treedt in werking per 1 januari 2023, behalve voor de omzetbelasting. De verwachting is dat uiterlijk 2026 ook voor de omzetbelasting voor een rentestop kan worden geopteerd.

3. Maatwerk belastingrente

Belastingrente wordt door de Belastingdienst in rekening gebracht als zij een aanslag door jouw toedoen (of door toedoen van degene die de belasting moet inhouden) niet op tijd kan vaststellen. Dit is het geval wanneer een te betalen bedrag aan belasting te laat wordt vastgesteld. De Belastingdienst berekent dan de belastingrente over het gehele rentetijdvak, dat start en eindigt op vaste – in de wet aangegeven – momenten. Er zijn situaties waarin deze systematiek te hard uitpakt en waarvoor maatwerk nodig is.

Om die reden wordt per 1 januari 2023 is een bepaling voorgesteld op basis waarvan de inspecteur de belastingrente kan verminderen. Bij het berekenen van de belastingrente moet het mogelijk zijn om rekening te houden met de periodes waarin (een deel van) het te betalen bedrag al was geheven. Jij als belastingplichtige moet in dit geval zelf verzoeken om toepassing van matiging door middel van bezwaar of een verzoek om ambtshalve vermindering. De voorgestelde bepaling geldt vooralsnog niet voor de loonbelasting en omzetbelasting.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem gerust contact op met Esther Leenders

triangle dark triangle light