Financieel
2 minuten lezen

Dit betekent de stijging van werkgeverslasten voor jou

Door de nasleep van de coronacrisis en de stijgende prijzen daalt de koopkracht van grote groepen Nederlanders. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet een aantal maatregelingen aan, maar gaf daarbij aan niet alles te kunnen compenseren. Een groot deel van de rekening komt dan ook terecht bij werkgevers door een stijging van de werkgeverslasten.

De werkgeverslasten zijn de kosten die een werkgever daadwerkelijk voor de werknemer betaalt. Denk hierbij aan het daadwerkelijke salaris inclusief vakantiegeld, de loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen maar ook aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de auto van de zaak en onkostenvergoedingen. De gemiddelde werkgeverslasten (naast de betaling van het reguliere loon) bedragen momenteel ongeveer 30% van het brutoloon van een werknemer.

Maatregelen koopkracht

Het kabinet gaf al meerdere keren aan dat zij niet alles kunnen compenseren. Zij doen daarom een dringend beroep op de werkgevers om de koopkracht gedeeltelijk op peil te houden. Dit terwijl de verhoging van het minimumloon hen ook al treft. Mogelijk ook omdat de andere lonen zullen moeten meestijgen om het loongebouw in stand te laten. Eerder schreven we al hoe je als werkgever jouw werknemers zonder grote gevolgen tegemoet kunt komen. Onze tips lees je in de volgende artikelen:

Stijging premiegrondslag als financiering van de koopkrachtreparatie

De financiering van de koopkrachtmaatregelen bestaat uit onder andere het aanpassen van het tarief van de vennootschapsbelasting, het afschaffen van de doelmatigheidsmarge bij de bepaling van het gebruikelijk loon en het (versneld) afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Een vierde en onderbelichte financiering is de verhoging van de premie grondslag voor de werknemersverzekeringen.

Bij de berekening van de premies voor de werknemersverzekeringen vermenigvuldigt men een vastgesteld percentage met het fiscaal jaarloon. Door de beperkte premiegrondslag telt voor werknemers met een premieloon boven het maximum slechts een deel van het inkomen mee als premiegrondslag. Dit maximum premieloon staat voor het jaar 2022 vast op € 59.706. In de miljoenennota neemt het kabinet zich voor dit maximum premieloon te verhogen naar € 66.952. Door deze stijging verschuift de belastingdruk nog meer van particulieren naar het bedrijfsleven.

Impact van de verhoging

Met name werkgevers met werknemers die circa 1,5 tot 2 keer het modale salaris verdienen zullen deze verhoging merken. Deze verhoging kan namelijk leiden tot een extra premielast van ongeveer € 1.600 per werknemer op jaarbasis. Hieronder delen we een indicatieve berekening om deze stijging inzichtelijk te maken. Hierbij rekenen we met de premies zoals die nu zijn voorgesteld. Deze worden mogelijk nog aangepast. De uiteindelijke stijging hangt daarnaast af van de sector waarin je als werkgever bent ingedeeld, de hoeveelheid personeel en de soort contracten die je met de werknemers bent overeengekomen.

 

2022

2023

Maximum

€ 59.706

€ 66.956

 

 

 

Gedifferentieerde Whk-premie (gemiddelde)

€ 907,53 (1,52%)

€ 1.024,43 (1,53%)

WW-premie (hoog)

€ 4.597,36 (7,7%)

€ 5.115,44 (7,64%)

WIA/WGA (grote werkgever)

€ 4.209,27 (7,05%)

€ 4.760,29 (7,11%)

Wko

€ 298,53 (0,5%)

€ 334,78 (0,5%)

Zvw

€ 4.030,16 (6,75%)

€ 4.472,66 (6,68%)

Totaal

€ 14.042,85

€ 15.707,88

Verschil

 

€ 1.665,03

De gevolgen voor jou als werkgever

De daadwerkelijke gevolgen hangen dus af van de omvang van jouw organisatie en de soort contracten die je hebt afgesloten. Ook wanneer je eigenrisicodrager bent voor de ZW en/of de WGA kan dit van invloed zijn op je werkgeverslasten. Wij raden je dan ook aan om deze voorgestelde wijzigingen mee te nemen in je begroting en beleid voor het jaar 2023.

Onze adviseurs denken graag met je mee of en op welke manier je het beste om kunt gaan met deze stijging en de mogelijkheden die er zijn om jouw werknemers tegemoet te komen. Neem gerust contact op met uw contactpersoon of stuur een e-mail naar Luc Mourmans of Eline van Cranenbroek.

triangle dark triangle light