Fiscaal nieuws
2 minuten lezen

Belangrijkste (fiscale) maatregelen uit het coalitieakkoord

Op 15 december 2021 publiceerde het nieuwe kabinet het coalitieakkoord. Dit bevat verschillende maatregelen die mogelijk relevant zijn voor jou. Hierna zetten wij per onderwerp de belangrijkste voorgenomen wijzigingen op een rij.

We merken voor de volledigheid op dat het coalitieakkoord slechts een akkoord op hoofdlijnen is. De diverse voorgenomen plannen kunnen derhalve de komende jaren nog wijzigen:

Aangekondigde veranderingen op het gebied van arbeidsmarkt en inkomen

 • De ambitie bestaat om de toeslagen af te schaffen en het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen.
 • Verkleinen van de verschillen tussen vaste en flexcontracten. Hiervoor werkt men in overleg met de sociale partners een budgettair neutrale deeltijd-WW uit.
 • Er komt meer helderheid voor zelfstandigen door de bestaande webmodule verder te ontwikkelen.
 • Invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen.
 • Verlaging zelfstandigenaftrek tot € 1.200 in 2030, ter compensatie wordt de arbeidskorting verhoogd.
 • De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft.
 • Het kabinet wil per 1 januari 2023 de zogenoemde leegwaarderatio voor verhuurde woningen afschaffen. De vrijstelling voor box 3 gaat dan omhoog naar € 80.000 per persoon. Vanaf 2025 komt er een box 3-stelsel op basis van het werkelijk behaald rendement in plaats van een fictief rendement. Een belangrijke uitzondering hierop is de waardeontwikkeling van vastgoed. Deze waardeontwikkeling blijft vooralsnog op basis van een forfaitair rendement belast.

Aangekondigde veranderingen op het gebied van ondernemen

 • De huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en in de erf- en schenkbelasting zijn belangrijk voor de continuïteit van familiebedrijven. De coalitie wil onderzoeken hoe zij de faciliteiten eenvoudiger en eerlijker kunnen maken. Tegelijkertijd willen zij oneigenlijk gebruik van de regeling tegengegaan.
 • Op basis van het huidige wetsvoorstel wordt vanaf 1 januari 2023 een fictieve winstuitdeling in aanmerking genomen voor zover de schulden van de ab-houder en zijn/haar partner aan de eigen vennootschap gezamenlijk meer bedragen dan € 500.000. Het voornemen bestaat om deze grens te verhogen van € 500.000 naar € 700.000.
 • De ambitie is om meer vennootschapsbelasting te heffen door het verbreden van de grondslag en/of de tariefschrijven aan te passen.
 • Op Prinsjesdag 2021 kondigde het demissionaire kabinet al aan de percentages van de MIA per 1 januari 2022 te verhogen. In het coalitieakkoord is het voornemen opgenomen om de budgetten voor de EIA en MIA per 1 januari 2023 structureel te verhogen met respectievelijk € 50 miljoen en € 30 miljoen.
 • Momenteel kunnen werkgevers werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding geven van € 0,19 per kilometer. Het voornemen bestaat om deze onbelaste vergoeding per 1 januari 2024 te verhogen. De precieze verhoging is nog niet bekend.
 • De vrijstelling bpm voor bestelauto’s wordt per 1 januari 2014 in drie stappen afgebouwd naar nihil in 2026.

Aangekondigde veranderingen op het gebied van wonen en vastgoed

 • Woningcorporaties en particulieren die meer dan 50 huurwoningen bezitten, waarvan de maandelijkse huurprijs onder de zogenoemde huurtoeslaggrens blijft, betalen momenteel jaarlijks verhuurderheffing. Deze verhuurderheffing wordt vanaf 1 januari 2023 afgeschaft.  
 • Onder voorwaarden geldt een vrijstelling voor de heffing van schenkbelasting van maximaal circa € 100.000, indien deze schenking wordt gebruikt voor de aankoop, verbouwing en/of aflossing van een hypotheekschuld van een eigen woning. Deze vrijstelling wordt vanaf 1 januari 2024 afgeschaft.
 • Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor niet-woningen en woningen die de verkrijger niet zelf gaat bewonen, wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%.

Heb je vragen of wil je meer weten over wat deze plannen voor jou betekenen? Bel Esther Leenders voor een vrijblijvend gesprek op +31 732 060 031 of stuur een mail naar esther.leenders@hlb-wvdb.nl.