Aanpassingen doorschuifregeling en bedrijfsopvolgingsregeling steeds duidelijker

In ons eerdere nieuwbericht informeerden we je over de aangekondigde wijziging voor de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting en bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting. In zijn brief van 30 juni 2023 gaat de staatssecretaris van Financiën nader in op de voorgestelde wijzigingen. In dit nieuwsbericht lees je daarover meer.

1.    Verhuurd vastgoed

Bekend was al dat de fiscus aan derden verhuurd vastgoed voortaan standaard aanmerkt als beleggingsvermogen. Deze maatregel treft onder meer projectontwikkelaars die zowel panden ontwikkelen als verhuren (voor zover het de verhuurde panden betreft). Verhuurt de holdingvennootschap het bedrijfspand aan de deelneming waarin de holding een belang houdt van minimaal 5% van de gewone aandelen, dan kwalificeert dit pand nog steeds als ondernemingsvermogen. Deze wijziging zal op 1 januari 2024 in werking treden.

2.    Beleggingsmarge

Zowel voor de DSR als de BOR kan beleggingsvermogen overeenkomend met 5% van het ondernemingsvermogen tóch als ondernemingsvermogen worden aangemerkt (de zgn. beleggingsmarge of doelmatigheidsmarge). Het kabinet slaagt er niet in om het gewenste doel om discussies of een vermogensbestanddeel ondernemings- of beleggingsvermogen is in de praktijk te voorkomen. Deze beleggingsmarge zal dan ook vanaf 1 januari 2025 vervallen, waarbij de afschaffing in de inkomstenbelasting mogelijk later plaatsvindt.

3.    Vermogensbestanddelen met een gemengd karakter

Vermogensbestanddelen die je deels in de onderneming gebruikt en deels privé kunnen nu onder voorwaarden nog volledig als ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Nu ligt het voorstel om dit aan te sluiten bij het werkelijk gebruik binnen de onderneming. Als je 20% van een pand zakelijk gebruikt, kwalificeert dus niet langer het hele pand, maar nog slechts 20% van het pand als ondernemingsvermogen. Om administratieve redenen gaat dit gelden voor vermogensbestanddelen met een waarde vanaf € 100.000. Deze maatregel zal op 1 januari 2025 in werking treden.

4.    Uitsluiten van niet-gewone aanmerkelijkbelangpakketten

Heb je een aanmerkelijk belang omdat je meer dan 5% aandelen in een soort hebt, winstbewijzen of opties of tracking stocks? Deze belangen kwalificeren vanaf 1 januari 2026 niet meer voor de DSR en BOR.

5.    Afschaffen dienstbetrekkingseis en invoeren minimumleeftijd verkrijger

Bij schenking van aandelen geldt voor de DSR een dienstbetrekkingseis. De verkrijger van de aandelen moet ten minste 36 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de schenking, in dienstbetrekking zijn van de vennootschap waarop de aandelen betrekking hebben. Het beoogde doel van deze voorwaarde wordt niet behaald. De dienstbetrekkingseis vervalt dan ook. Daarvoor in de plaats komt de eis dat de verkrijger van de aandelen minimaal 21 jaar moet zijn. Deze eis geldt dan ook voor de BOR. 

Verder is de regering van plan een aantal knelpunten in de bezits- en voortzettingseis weg te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herstructureringen, overnames, inkrimpingen of ruisende inbreng van de in privé gedreven onderneming in een bv. Uitgangspunt is dat men aansluit bij de gerechtigdheid van de onderneming. Hoe de precieze regeling gaat luiden en welke versoepelingen het kabinet wil doorvoeren, is nog niet bekend. De inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2026.

6.    Aanpak oneigenlijk gebruik van de BOR

Oneigenlijk gebruik van de BOR wordt aangepakt. Zo overweegt men een langere bezitseis te introduceren voor mensen die pas na de AOW-gerechtigde leeftijd starten met ondernemen. Dit ter voorkoming van een zogenoemde rollatorinvestering. Ook constructies waarbij men meermaals gebruikmaakt van de BOR worden aangepakt. De wijze waarop gaat het kabinet verder onderzoeken. Beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2026.

7.    Aanpassing vrijstelling BOR

De voorgestelde wijziging van de vrijstelling van 100% en 83% voor de BOR is intact gelaten. De 100% vrijstelling wordt verhoogd naar een bedrag van € 1.500.000. De 83%-vrijstelling wordt verlaagd naar 70%. Deze maatregel gaat op 1 januari 2025 in.

Wil je weten of de aangekondigde maatregelen invloed hebben op jouw situatie? Neem dan contact op met jouw adviseur of met een van de belastingadviseurs Family Wealth via familywealth@hlb-wvdb.nl of met een van onze adviseurs.

triangle dark triangle light