Advies ondernemingsrecht

Onze juristen adviseren ondernemers over alle vraagstukken die het ondernemingsrecht betreffen. Zoals de keuze voor en de oprichting van een vennootschap, herstructurering, bedrijfsbeëindiging, samenwerkingsverbanden en corporate governance. Met een helder juridisch advies staan we je bij, zodat jij en jouw bedrijf geen onnodige risico’s lopen.

Lees op deze pagina meer over onze advisering en brede expertise op het gebied van ondernemingsrecht.

triangle dark triangle light

Specialist ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht kende de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen en het ondernemingsrecht blijft in beweging. Ondanks de voortgaande modernisering brengt het ondernemingsrecht nog altijd ingewikkelde vraagstukken met zich mee. Onze juridische specialisten adviseren en begeleiden jou bij het oprichten van een (persoons)vennootschap, het uitvoeren van een juridische scan, het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst of de herstructurering van de onderneming.

Juridische scan

Een scan wijst uit of een onderneming de juridische zaken goed op orde heeft. Onze juridische specialisten houden arbeids-, koop- en andere contracten en verbintenissen tegen het licht en brengen mogelijke juridische risico’s in kaart. Je ontvangt een heldere rapportage en een concreet advies om risico’s (nog beter) te kunnen beheersen. Daarbij komen tal van onderwerpen aan de orde, zoals de structuur, algemene voorwaarden, bedrijfscontinuïteit, aansprakelijkheid en intellectueel eigendom.

Medewerkersparticipatie

Medewerkersparticipatie is een vorm van waardering en beloning voor personeel, doorgaans met het doel medewerkers te binden en de concurrentiepositie van de onderneming te verbeteren. Er zijn diverse vormen van participatie mogelijk, die ieder juridische en ook financiële en fiscale gevolgen hebben. Onze juridische adviseurs lichten de mogelijkheden van een participatieregeling aan je toe en nemen de voor- en nadelen met je door.

Corporate governance

Met corporate governance geven groeiende bedrijven richting en inhoud aan goed bestuur. Onze juristen adviseren over het best passende bestuursmodel en helpen bij het vormgeven en vastleggen van statuten en reglementen. Ook beantwoorden we vragen over bijvoorbeeld aansprakelijkheid van bestuurders en de rechten en plichten die voortvloeien uit de statuten. Zo ondersteunen we jou en de toezichthouders in de ambities en helpen we om de continuïteit van de onderneming te beschermen.

Besluitvorming

Bij besluitvorming is het van belang dat het traject op juridisch correcte wijze verloopt. Anders kan een besluit niet rechtsgeldig blijken of tegen de statuten van een onderneming ingaan. Onze juridische specialisten kunnen jou hierover adviseren en je helpen indien een besluit bijvoorbeeld nietig moet worden verklaard. De wetgeving rond besluitvorming is zeer complex. Met een helder advies staan we je bij, zodat jouw bedrijf geen risico’s loopt door incorrecte besluitvorming.

Vennootschapsrecht

In het vennootschapsrecht staat de structuur van een rechtspersoon centraal. Onze juristen adviseren ondernemingen over de strategische keuzes die gemaakt moeten worden. We begeleiden jou bij het oprichten van een vennootschap, de corporate governance en het opstellen van statuten, de aandeelhoudersovereenkomst en samenwerkingsovereenkomsten. Onze juridische specialisten zijn graag jouw sparring partner en beantwoorden al jouw vragen met betrekking tot het vennootschapsrecht.

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen zijn er in verschillende vormen: een vennootschap onder firma (vof), een maatschapsovereenkomst of een commanditaire vennootschap (cv). Ook is het mogelijk om meerdere personenvennootschappen in een bv onder te brengen. Onze juristen gaan na of een personenvennootschap past bij jouw situatie en zo ja, welk vorm het beste aansluit. Maak je reeds deel uit van een vof, dan gaan we na of dit juridisch en fiscaal nog steeds de beste structuur is.

Herstructurering

Herstructurering van een onderneming kan door tal van redenen zijn ingegeven. Aanleiding kan een reorganisatie zijn, een fusie of een splitsing van bedrijfsonderdelen of werkmaatschappijen. Ook fiscale redenen kunnen eraan ten grondslag liggen. Onze juridische specialisten staan jou bij in het complexe herstructureringstraject, met oog voor de belangen van alle betrokkenen. Daarbij werken we nauw samen met onze accountants, fiscalisten, overname-adviseurs en andere specialisten binnen HLB Witlox Van den Boomen.

Oprichting vennootschap

De oprichting van een vennootschap vraagt om de nodige voorbereiding en zorgvuldigheid. Onze juristen adviseren ondernemers welke vennootschapsvorm aansluit bij de specifieke situatie en wensen. Het bepaalt de keuze voor een besloten vennootschap (bv), de minder voorkomende naamloze vennootschap (nv), een commanditaire vennootschap (cv), een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap. We begeleiden jou bij de oprichting, zodat alles juridisch optimaal is geregeld.

Beëindiging van een onderneming

Het beëindigen van een onderneming of samenwerking vraagt om goede ondersteuning. Onze juristen begeleiden ondernemers stap voor stap bij de ontbinding van een bedrijf. We adviseren over alle juridische vragen, bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, beëindiging van alle contracten en overdracht van onroerend goed. We zorgen voor een zorgvuldige afwikkeling, om een langdurige nasleep of conflict te voorkomen. Hierbij werken we nauw samen met onze accountants, fiscalisten en andere specialisten.

Continuïteit onderneming

Om de continuïteit van een onderneming te allen tijde te kunnen borgen, is het van belang mogelijke risico’s in kaart te brengen en na te denken over de toekomst. Onze juristen houden tal van aspecten tegen het licht. Afhankelijk van de uitkomsten helpen we bijvoorbeeld met het aanpassen van de juridische structuur en de oprichting van een stichting administratiekantoor (STAK). Ook geven onze specialisten advies over een calamiteitendraaiboek, een continuïteitsplan en bedrijfsopvolging.

triangle dark triangle light