Onze cijfers

Nu staat er een nieuwe geïntegreerde organisatie waar we trots op zijn. Mede dankzij de tijd en effort van onze mensen.

Het jaar 2021 stond in het teken van de uitwerking van de fusie en de bijbehorende integratieplannen. In 2022 zijn de backofficesystemen van beide organisaties geïntegreerd, zoals:

 • IT-omgeving en conversie softwarepakketten.
 • Urenfacturatiesysteem.
 • Uniformeren klantportaal, klantacceptatie, opdrachtacceptatie en procedures rondom de Wwft.
 • Opzet managementrapportagesysteem.

Dit was een succesvolle operatie. Nu staat er een nieuwe geïntegreerde organisatie waar we trots op zijn. Mede dankzij de tijd en effort van onze mensen. Het bestuur is tevreden over de in 2022 gerealiseerde omzet en het gerealiseerde resultaat, ondanks de impact van de integratiekosten.

Bestuursverslag 2022 | Rob Becx | HLB WVDB

Rob Becx

Bestuurder

Bestuursverslag 2022 | Solvabiliteit en liquiditeit | HLB WVDB

Solvabiliteit en liquiditeit.

De moedermaatschappij HLB WVDB Holding BV heeft met ING Bank een gezamenlijke kredietfaciliteit voor alle groepsmaatschappijen afgesloten. Deze faciliteit biedt voldoende ruimte om invulling te geven aan de strategische doelen, naast alle operationele kosten. De groepsmaatschappijen voldoen aan alle gestelde eisen in de financieringsconvenanten. Deze worden dan ook elk kwartaal gemonitord.

De solvabiliteit van de onderneming is goed en past volledig in de ING-afspraken. Ook de liquiditeitspositie van de onderneming is goed. De kortlopende vorderingen zijn in lijn met de kortlopende schulden.

Investeringen | Bestuursverslag

Investeringen.

Investeringen die gebruikt worden door onze groepsmaatschappijen, worden geactiveerd bij HLB WVDB Holding BV. De investeringen die in onze praktijken worden gedaan, hebben vooral betrekking op kwaliteit en opleidingen, de toepassing van data-analyse technieken en de naderende CSRD-wetgeving. Deze kosten worden niet geactiveerd, maar direct in het resultaat verantwoord omdat toekomstige economische voordelen niet betrouwbaar in te schatten zijn.

Voornaamste risico’s en onzekerheden.

1. War-for-talent

De realisatie van de strategische doelen is voor het grootste deel afhankelijk van de mate waarin we in staat zijn om voldoende gekwalificeerde nieuwe collega’s te werven en bestaande collega’s te behouden. Dit risico wordt onder andere beheerst door te investeren in:

 • Het werkgeversmerk ‘HLB Witlox van den Boomen’,
 • wervingsactiviteiten,
 • een eigentijds en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket dat aansluit bij de behoeften van de generaties die bij ons werkzaam zijn,
 • interne en externe opleidings- en cultuurprogramma’s,
 • sociale activiteiten.

2. Marktrisico

De markt voor accountancy- en overige adviesdiensten is vooralsnog stabiel. De markt wordt gekenmerkt door personeelskrapte en een toenemende vraag. De inflatie, opwaartse druk van loonkosten en toenemende compliance kosten leiden tot een stijging van tarieven. Door middel van investeringen in automatisering beperken we deze tariefstijgingen zoveel als mogelijk.

3. Liquiditeitsrisico

Het risico in onze lopende projecten en debiteuren wordt als normaal beoordeeld en is niet verzekerd. De klantenportefeuille is verspreid over een grote diversiteit aan klanten, actief in diverse sectoren waardoor het risico van marktconcentratie beperkt is. Kredietverliezen zijn beperkt. Op een dagelijkse basis wordt de liquiditeitspositie van de onderneming bewaakt. De bankstanden, de debiteurenpositie en de te factureren bedragen zijn belangrijke indicatoren. De leiding heeft dagelijks inzicht in hun werkkapitaal ten opzichte van de norm en hun collega’s.

4. Renterisico

De onderneming is beperkt gevoelig voor renteschommelingen. HLB Witlox Van den Boomen maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

5. Cyberrisico

Een volwassen informatiebeveiliging is essentieel voor onze organisatie. We hebben op het gebied van de continuïteit, integriteit en veiligheid van onze informatievoorziening de verantwoordelijkheid naar onze stakeholders, klanten en beroepsgroep om het in ons gestelde vertrouwen niet te schaden. Informatiebeveiliging is daarom verankerd in onze bedrijfsvoering door middel van het informatiebeveiligingsbeleid. Naleving van dit informatiebeveiligingsbeleid wordt gemonitord door de directie. Cyberrisico’s zijn verzekerd en cyber response dienstverlening is gecontracteerd.

6. Compliancerisico

Relevante wet- en regelgeving is onderhevig aan continue veranderingen en een toenemende aandacht vanuit het maatschappelijk verkeer. Het naleven van wet- en regelgeving is daarmee één van onze belangrijkste verantwoordelijkheden. Dit vraagt daarom om continue organisatie-brede inspanningen. 

Om het compliance risico te beheersen, investeert HLB Witlox van den Boomen onder andere in opleidings- en bewustwordingsprogramma’s, de Compliance en QRM-functie (riskmanagement) én informatietechnologie. In de loop van 2022 zijn er separate centrale afdelingen voor Compliance en QRM opgericht en ingevuld.

Per 1 januari 2022 is het toezicht op de uitvoering van wettelijke controleopdrachten ook in de uitvoering over gegaan naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De directie heeft, mede in het kader van de integratie, veelvuldig contact gehad met de AFM. Daarnaast verwachten wij in de komende jaren een intensivering van uitvragen vanuit de toezichthouder (op accountantsorganisatie- en opdrachtniveau). Hiervoor zijn in 2021 de noodzakelijke maatregelen getroffen die in 2022 werden uitgerold. 

Bestuursverslag 2022 | Verwachtingen | HLB WVDB

Verwachtingen.

De consolidatieslag in de accountancymarkt is aanstaande om de uitdagingen in de sector het hoofd te bieden. HLB Witlox Van den Boomen anticipeert op deze ontwikkelingen door continu de strategische opties om het samengaan met andere kantoren te onderzoeken. Wij verwachten in 2023 hier verdere stappen in te zetten.

Daarnaast staat 2023 nog in het teken van het afronden van de integratie van de twee fusiepartners WVDB en HLB Van Daal met daarbij de noodzakelijke investeringen in kwaliteit en klantbedieningsconcepten. De arbeidsmarkt blijft naar verwachting krap. Ook hier verwachten wij in de komende jaren geen verbeteringen. Dit vraagt om een versnelling van de digitale transformatie die reeds gaande is maar ook in verdergaande investeringen in onze menselijk kapitaal, de professionals en praktijkondersteuners. Ook deze investeringen zullen naar verwachting in de komende jaren een prominent onderdeel van onze strategie zijn en blijven.

Totale omzet.

(Exclusief VDB Advocaten Notarissen)

2021

62.2

miljoen euro

2022

65

miljoen euro

Omzet per vakgebied.

2021: 61,6 miljoen totaal

 • 15,4 mln audit - 25 %
 • 22,6 mln accountancy & advies - 37 %
 • 1 mln juridisch - 1.6 %
 • 1,6 mln corporate finance - 2.6 %
 • 4,5 mln salaris/hrm advies - 7.3 %
 • 15,7 mln belastingadvies 25.5 %
 • 0,7 mln overige diensten - 1.1 %

2022: 64,9 miljoen totaal

 • 22,6 mln accountancy & advies - 34.8 %
 • 16,6 mln audit - 25.6 %
 • 17,3 mln belastingadvies - 26.6 %
 • 1,5 mln juridisch - 2.3 %
 • 2,0 mln corporate finance - 3.1 %
 • 4,9 mln salaris/hrm advies - 7.6 %

Controles.

2021: 423 totaal

 • Wettelijke controles 321
 • Vrijwillige controles 102

2022: 417 totaal

 • Wettelijke controles 335
 • Vrijwillige controles 82

Samenstel.

Samenstelverklaringen in 2021

4600

(Boekjaar 2020)

Samenstelverklaringen in 2022

4300

(Boekjaar 2021)

Personeel.

Het aantal loonstroken gespecificeerd in selfservice verloningen en service verloningen.

2021: 289.800 totaal

 • Service verloning 284.025
 • Selfservice verloning 5.775

2022: 311.834 totaal

 • Service verloning 283.385
 • Selfservice verloning 12.849
 • Verloningen in eigen AFAS omgevingen van klanten 15.601

Belastingadvies.

Aangiften Vennootschaps­belasting (Vpb)

2021

4693

2022

4318